Skocz do zawarto┼Ťci

Zmień kolory
Primary: Sky Slate Blackcurrant Watermelon Strawberry Orange Banana Apple Emerald Chocolate Marble
Secondary: Sky Slate Blackcurrant Watermelon Strawberry Orange Banana Apple Emerald Chocolate Marble
Pattern: Blank Waves Squares Notes Sharp Wood Rockface Leather Honey Vertical Triangles
Welcome to Uploaduj.com - Forum Zarabianie przez Internet - Zarabianie na Uploadzie / Uploadingu
Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to create topics, post replies to existing threads, give reputation to your fellow members, get your own private messenger, post status updates, manage your profile and so much more. This message will be removed once you have signed in.
Login to Account Create an Account

Nawet 10 PLN za pobranie jednego pliku w Polsce? Sprawd┼║ narz─Ödzia w Lead.Network

Sie─ç afiliacyjna System p┼éatno┼Ťci online


Mo┼╝esz nas wesprze─ç!


Zdj─Öcie

KAMIL KARCZ - Andrych??w


 • Zaloguj si─Ö, aby doda─ç odpowied┼║
2 odpowiedzi w tym temacie

#1
Haroldbrild

Haroldbrild

  Pocz─?tkuj─?cy

 • Zbanowany
 • 1 post├│w

Kamil Karcz

 

_____________________

 

Andrych??w - Andrych??w (dawniej te?? J─?dr(z)ych??w, ??ac. Andrichovia) Ô?? miasto w po??udniowej Polsce, w wojew??dztwie ma??opolskim, w powiecie wadowickim, nad rzek─? Wieprz??wk─?, siedziba w??adz gminy miejsko-wiejskiej Andrych??w.

Miasto posiada tradycje przemys??owe si─?gaj─?ce XVIII w. Pokona??o problemy zwi─?zane z transformacj─? ustrojow─? i obecnie rozwija si─? r??wnie?? jako o??rodek przemys??owy: m.in. powsta??a tam podstrefa specjalnej strefy ekonomicznej zarz─?dzana przez Krakowski Park Technologiczny. Tradycyjne ga??─?zie przemys??u andrychowskiego to przemys?? bawe??niany, przemys?? w????kienniczy i przemys?? maszynowy. Z racji po??o??enia, tradycji letniskowej i stale rozwijanego zaplecza sta?? si─? wa??nym o??rodkiem turystycznym w rejonie Beskidu Ma??ego.

 

Osada mia??a zosta─? za??o??ona na prze??omie XIII/XIV w. i nazwana Indrzychowem, co jednak nie znajduje potwierdzenia w ??r??d??ach. Pierwsze zapiski o Andrychowie pojawi??y si─? w wykazie ??wi─?topietrza w 1344 r. Wioska figuruje tam pod nazw─?: Henrych??w (Ô??ecclesia de HenrichovÔ?Ł). W 1395 wzmiankowany jako Heynrichow(a), a w 1434 Jandrychov. Jan D??ugosz w Liber beneficiorum ok. 1440 r. do okre??lenia osady u??ywa nazwy Gendrzychow. W okresie przynale??no??ci do Kr??lestwa Galicji oraz w okresie okupacji hitlerowskiej, miasto nosi??o te?? niemieck─? nazw─? Andrichau. Obecnie panuje przekonanie, ??e nazwa miasta pochodzi od imienia pierwszego w??a??ciciela lub za??o??yciela (np. Henryka lub J─?drzeja).

 

Andrych??w zosta?? za??o??ony by─? mo??e ju?? na prze??omie XIII/XIV w., a pierwszych osadnik??w dopatrywano si─? p????niej w??r??d przybyszy z Moraw a pierwotnej nazwy w postaci Indrzych??w. Jednak pierwsza wzmianka w 1344 w postaci Henrichov wskazuje raczej na pierwszego domniemanego w??a??ciciela Heinricha, a w najbli??szym s─?siedztwie osiedlali si─? w??wczas raczej osadnicy pochodzenia niemieckiego, st─?d cz─???─? badaczy niemieckich zalicza??a wie?? w poczet niemieckich wsi na wsch??d od Bielska. W 1345 r. wie?? mia??a 27 km┬? powierzchni i liczy??a 105 mieszka??c??w i znajdowa??a si─? w powsta??ym oko??o 1315 roku Ksi─?stwie O??wi─?cimskim. W 1395 wzmiankowany jest pierwszy znany w??a??ciciel wsi Cedro z Heynrichowa, a w 1434 Jaszkone de Jandrychov[3].

Wiek pi─?tnasty by?? bardzo niespokojny, szczeg??lnie po wybuchu wojen husyckich. Charakteryzowa?? si─? m.in. wysokim stopniem rozb??jnictwa, co mog??o doprowadzi─? do ruch??w migracyjnych i wr─?cz opustoszenia niekt??rych wsi. Liczne niepokoje ogranicza??y rozw??j wsi (m.in. przejazd Deres??awa udaj─?cego si─? na rabunek Zatora). Wie?? zosta??a by─? mo??e powt??rnie lokowana po 1434, tym razem pod nazw─? odnosz─?c─? si─? do Andrzeja, nie Henryka, a parafia zosta??a zredukowana do filii Wieprza, jako ??e by??a nast─?pnie wzmiankowana przez D??ugosza jako Gendrzychow, willa sub parochia ecclesiae de Wyeprz[3]. W 1445 z Ksi─?stwa O??wi─?cimskiego wyodr─?bni??o si─? Ksi─?stwo Zatorskie, w granicach kt??rego znalaz?? si─? Andrych??w (J─?drzych??w).

Andrych??w zacz─??? rozwija─? si─?, gdy Zator znalaz?? si─? pod panowaniem kr??l??w polskich (20 lutego 1564 r.), w granicach powsta??ego w??wczas powiatu ??l─?skiego. Miejscowo??─? nie by??a jeszcze zaliczana do znacz─?cych osad, wi─?ksze od niej by??y pod koniec XVI wieku s─?siednie Wieprz i Inwa??d.

Na pocz─?tku XVII w. Andrych??w nale??a?? do Mariana Przy??─?ckiego herbu Szreniawa. By?? on ju?? wtedy centrum administracyjnym klucza s─?siaduj─?cych z nim wiosek: Wieprza, Inwa??du, Targanic, Roczyn, Su??kowic. W 1665 roku wie?? zosta??a spl─?drowana i spalona przez oddzia??y szwedzkie Ô?? co zatrzyma??o jej rozw??j na wiele lat.

Na pocz─?tku XVIII w. Franciszek Czerny-Szwarzenberg, aby wesprze─? zniszczon─? wiosk─? osiedli?? w niej rzemie??lnik??w, m.in. tkaczy z Belgii, ??l─?ska i Saksonii. Od tego momentu andrychowskie tkactwo zacz─???o si─? gwa??townie rozwija─? (tkactwo w Andrychowie rozwija??o si─? ju?? od XVI w.).

Znaczenie Andrychowa stopniowo ros??o, otrzymywa?? on przywileje oraz instytucje charakterystyczne dla miasta (np. przywilej jarmark??w, utworzenie organizacji cechowych). Wreszcie, w roku 1704 podj─?to pr??b─? lokacji miasta (za przywilejem Augusta II). Ostatecznie Stanis??aw Ankwicz usytuowa?? miasto Andrych??w w 1767 r. na terenie wsi Andrych??w (r??wnocze??nie istnia??o miasto Andrych??w i wie?? Andrych??w).

W 1772 r. miasto znalaz??o si─? w zaborze austriackim. Pierwsz─? szko??─? za??o??ono dopiero w 1791 r. Pocz─?tkowo nie mia??a ona w??asnego budynku, a nauka odbywa??a si─? w wynajmowanych izbach. W 1823 r. Andrych??w otrzyma?? przywilej potwierdzaj─?cy prawa miejskie w nowych warunkach politycznych. Na koniec XVIII w. przypad?? rozkwit kolegacji ch??opskich. Niepi??mienni cz─?sto ch??opi prowadzili interesy w Stambule, Aleksandrii, Wenecji, Marsylii, Barcelonie, Lubece, Hamburgu, Gda??sku, Moskwie.

W 1886 r. rady wsi i miasta podj─???y decyzj─? o po??─?czeniu si─? Andrychowa w jeden organizm miejski. Tereny wsi Andrych??w zosta??y w??─?czone do miasta Andrychowa. W tym czasie Andrych??w by?? siedzib─? magistratu, s─?du grodzkiego (od 1855 r.), ekspedycji pocztowej, urz─?du miar i wag, kwatermistrzostwa wojska i notariatu. Ju?? od 1807 r. istnia?? szpital dla ubogich. Otwarcie linii kolejowej w 1888 r. spowodowa??o ??ywszy rozw??j gospodarczy (przybli??y??y si─? rynki zbytu, zmniejszy??y si─? koszty transportu towar??w, bezpiecze??stwo transportu uleg??o zwi─?kszeniu) oraz zmiany spo??eczne (wyeliminowanie z pracy grupy furman??w trudni─?cych si─? dotychczas transportem towar??w, wyj??cie z u??ycia ci─???kiej bryczki budowanej przez kowali w Andrychowie itd.). 20 czerwca 1893 r. du??y po??ar strawi?? znaczn─? cz─???─? miasta. Od jego ca??kowitego zniszczenia uchroni??a obfita ulewa.

W XIX w. Andrych??w przeszed?? rewolucj─? przemys??ow─?: powstawa??y prz─?dzalnie, tkalnie i farbiarnie. W 1908 r. powsta??a Pierwsza Galicyjska Tkalnia Mechaniczna Ô?? nowoczesna fabryka, kt??ra sta??a si─? jednym z najwi─?kszych zak??ad??w w Andrychowie. W??a??cicielami byli bracia Czeczowiczka. Zrewolucjonizowa??o to lokalny rynek pracy. W ko??cu XIX w. powsta?? kaha??. ??ydzi stanowili znaczn─? cz─???─? inteligencji andrychowskiej. Spo??eczno??─? ta wyda??a wielu znamienitych mieszka??c??w Andrychowa.

Dobra tabularne hrabiego Stefana Bobrowskiego, po??o??one w 1905 roku w powiecie wadowickim Kr??lestwa Galicji i Lodomerii.

31 pa??dziernika 1918 r. w Krakowie w??adze obj─???a Polska Komisja Likwidacyjna, kt??rej podporz─?dkowa??y si─? w??adze miejskie.


 • 0

#2
ulung

ulung

  Rozkr─?ca sie

 • Tutor
 • 489 post├│w

O cokolwiek chodzi autorowi warto przypomnie─?:

 

ghd7652.png

 

 


 • 0
Kazdy problem jest trudny do momentu, kiedy staje sie prosty ;)

#3
Karczu

Karczu

  Administrator

 • Administrator
 • 5ÔÇ»472 post├│w
Co autor mia?? na my??li? Wol─? nie wiedzie─?. Ban & closed.
 • 0

Interesuj─? Ci─? p??atno??ci mobilne, przyk??adowo przyjmowanie wp??at za po??rednictwem SMS Premium b─?d?? Direct Billing? Sprawd?? ofert─? HotPay.pl

 

Masz stron─? internetow─?, baz─? mailingow─?, fanpage na facebooku lub inne ??r??d??o dobrego ruchu? Sie─? afiliacyjna Lead.Network dostarczy Ci najlepsze Programy partnerskie do zarobienia na Twoim zapleczu!

U┼╝ytkownicy przegl─ůdaj─ůcy ten temat: 0

0 u┼╝ytkownik├│w, 0 go┼Ťci, 0 anonimowych

Potrzebna Ci naprawd─Ö dobra sie─ç afiliacyjna do monetyzowania ruchu b─ůd┼║ pozyskiwania klient├│w? Na Lead.Network znajdziesz tylko najlepsze programy partnerskie z sieci!
A mo┼╝e chcia┼éby┼Ť uruchomi─ç p┼éatno┼Ťci sms premium na swojej stronie internetowej? Do obs┼éugi p┼éatno┼Ťci sms premium rate, jedynym s┼éusznym wyborem jest HotPay.pl!
Filmy online za darmo na Zalukaj? Oczywi┼Ťcie, ┼╝e tak. Dowiedz si─Ö wi─Öcej o filmach online na Film Online CDA. Tylko najnowsze premiery filmowe.