Skocz do zawartości

Zmień kolory
Primary: Sky Slate Blackcurrant Watermelon Strawberry Orange Banana Apple Emerald Chocolate Marble
Secondary: Sky Slate Blackcurrant Watermelon Strawberry Orange Banana Apple Emerald Chocolate Marble
Pattern: Blank Waves Squares Notes Sharp Wood Rockface Leather Honey Vertical Triangles
Welcome to Uploaduj.com - Forum Zarabianie przez Internet - Zarabianie na Uploadzie / Uploadingu
Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to create topics, post replies to existing threads, give reputation to your fellow members, get your own private messenger, post status updates, manage your profile and so much more. This message will be removed once you have signed in.
Login to Account Create an Account

Nawet 10 PLN za pobranie jednego pliku w Polsce? Sprawdź narzędzia w Lead.Network

Sieć afiliacyjna System płatności online


Możesz nas wesprzeć!


Temat pomocy: Shoutbox


Shoutbox umo??liwia komunikacj? mi?dzy u??ytkownikami forum w prosty i przyjazny spos??b. Aplikacja przypomina pok??j czatowy lecz nie wymaga dodatku Java czy Flash oraz nie jest zale??na od przegl?darki. Zawarto??? shoutboxa aktualizowana jest w czasie rzeczywistym co oznacza, ??e ka??dy nowy wpis pojawi si? w oknie bez potrzeby od??wie??ania strony!

G????wne mo??liwo??ci
 • Ka??dy u??ytkownik posiada mo??liwo??? dostosowania shoutboxa do swoich upodoba??. Przyk??adowo ukry? przycisk od??wie??ania, czy te?? wy???czy? wysy??anie wpis??w za po??rednictwem klawisza Enter
 • Po najechaniu mysz? w miejscu nad polem wpisywania u??ytkownik mo??e przeci?gn?? rozmiar okna zwi?kszaj?c dzi?ki temu przestrze?? Shoutboxa
 • Mo??liwo??? korzystania z emotikon i BBCode (o ile administrator wyrazi?? na to zgod?)

Szybkie komendy
Aplikacja posiada kilka szybkich komend, kt??re mo??emy wykorzysta? do wykonywania r????nych akcji w szybki spos??b. Oto ich lista z kr??tkim opisem:
 • /announce [tre???] - uaktualnienie og??oszenia wy??wietlanego nad shoutboxem
 • /archive - wy??wietlenie okna archiwum (tylko je??li u??ytkownik posiada uprawnienia do tego)
 • /ban [nazwa u??ytkownika] - na??o??enie blokady na korzystanie z shoutboxa przez u??ytkownika (opcja tylko dla moderator??w ustalonych przez administrator??w)
 • /unban [nazwa u??ytkownika] - zdj?cie blokady na korzystanie z shoutboxa przez danego u??ytkownika (opcja tylko dla moderator??w)
 • /moderator member [identyfikator lub nazwa u??ytkownika] - uruchomienie opcji moderacyjnych dla danego u??ytkownika
 • /moderator shout [identyfikator] - uruchomienie opcji moderacyjnych dla danego wpisu
 • /prefs - otwarcie okna preferencji u??ytkownika
 • /prune [x] - usuni?cie wszystkich post??w starszych ni?? x dni (opcja tylko dla administrator??w). Wszystkie wpisy mo??na usun?? wpisuj?c komend? /prune 0.
 • /refresh - od??wie??enie okna rozmowy (u??yteczne w przypadku ukrycia przycisku od??wie??ania)

Potrzebna Ci naprawdę dobra sieć afiliacyjna do monetyzowania ruchu bądź pozyskiwania klientów? Na Lead.Network znajdziesz tylko najlepsze programy partnerskie z sieci!
A może chciałbyś uruchomić płatności sms premium na swojej stronie internetowej? Do obsługi płatności sms premium rate, jedynym słusznym wyborem jest HotPay.pl!
Filmy online za darmo na Zalukaj? Oczywiście, że tak. Dowiedz się więcej o filmach online na Film Online CDA. Tylko najnowsze premiery filmowe.