Skocz do zawartości

Zmień kolory
Primary: Sky Slate Blackcurrant Watermelon Strawberry Orange Banana Apple Emerald Chocolate Marble
Secondary: Sky Slate Blackcurrant Watermelon Strawberry Orange Banana Apple Emerald Chocolate Marble
Pattern: Blank Waves Squares Notes Sharp Wood Rockface Leather Honey Vertical Triangles
Welcome to Uploaduj.com - Forum Zarabianie przez Internet - Zarabianie na Uploadzie / Uploadingu
Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to create topics, post replies to existing threads, give reputation to your fellow members, get your own private messenger, post status updates, manage your profile and so much more. This message will be removed once you have signed in.
Login to Account Create an Account

Nawet 10 PLN za pobranie jednego pliku w Polsce? Sprawdź narzędzia w Lead.Network

Sieć afiliacyjna System płatności online


Możesz nas wesprzeć!


Zawartość z najwyższą reputacją


#20681 Odpracowywanie warn??w i ZP

Napisane przez Lupus w 24 kwietnia 2013 - 18:45

Witajcie
Odpracowuje warny i ZP na darkwarez (inne fora te??, je??li jest mo??liwo??�? uploadu). W postach piszcie ile macie warn??w (lub ZP) a na PW wy??lijcie sw??j nick (jest tu du??o wtyczek, wi�?c zaraz kto?? by Was podkablowa??). Ja w odpowiedzi, przy??le Wam linki lub gotowy post (razem z bbcode) do wklejenia na DW. Za swoj�? prace nie chce ??adnej gratyfikacji ale ch�?tnie przyjme punkty reputacji :D


P.S.
Niedawno by??a "afera" ??e kto?? komu?? upa?? na ZP i doda?? reklame do paczki, co sko??czy??o si�? banem. U mnie tego napewno nie b�?dzie, (niech mnie Karczu lub HP zbanuje za takie co??) i dlatego chc�?, aby wszystko odbywa??o si�? poprzez PW na tym forum.

Zapraszam pierwszego ch�?tnego i odwa??nego :)
 • 16


#13152 Poradnik PPtAsior

Napisane przez PtasioR w 30 lipca 2012 - 15:51

Ciamciaramciam 1000post= poradnik.
Jest to tak jak by zbi??r poradnik??w kt??re przydadz�? si�? na 100% w uploadingu na serwisach PPA.
Wszystkie poradniki kt??re s�? nie moje maj�? na dole link do oryginalnego poradnika.
1. Szukanie nisz:
a ) Statystyki wyszukiwarki google:
Spoiler

b ) YouTube
Spoiler

c ) Strony gammingowe
Spoiler


2. Tworzenie fake hacka

a ) Keygen:
Spoiler

b ) Keygen z progressbarem i potwierdzaj�?c�? wiadomo??ci�?
Spoiler

c ) Tworzenie pustych plik??w
Spoiler
3. Tworzenie strony / bloga

a ) Tworzenie bloga [Video]
Spoiler

b ) Tworzenie bloga [Blogspot]
Spoiler


4. Wy??wietlenia na YouTube [HOT]
Spoiler


* Tematy pomocne:
 • 10


#22407 Dziennik uploadera �?? noutilus

Napisane przez Gość w 06 lipca 2013 - 21:43

Dziennik pracy uploadera PPD/PPS

 

Dobry wiecz??r. Nadszed?? w ko??cu odpowiedni dla mnie czas aby za??o??y�? dziennik pracy pomimo i?? specjalnie zwleka??em z jego za??o??eniem - w ko??cu uzna??em ??e musz�? si�? zmotywowa�? na dalsz�? prac�? bo ostatnio do??�? cz�?sto zbywam obowi�?zki uploaderskie zwi�?zanie z promocj�? link??w.

 

Dziennik zgodnie z jego intencj�? b�?dzie aktualizowany codziennie, chyba ??e zaistnieje potrzeba zrobienia sobie odpoczynku - wtedy poinformuj�? was o datach kiedy dziennik b�?dzie w stanie spoczynku.

 

Pomimo wszystko b�?d�? stara?? si�? aktualizowa�? dziennik nawet wtedy gdy moje zarobki b�?d�? w trybie "AutoPilota".

 

Zanim zaczn�? przedstawiam kilka obowi�?zkowych temat??w zwi�?zanych z zarabianiem na PPD/PPS:

 

 

M??j pocz�?tek zwi�?zany z Warezami, Hostingami i planem PPD/PPS

 

Ka??dy z nas od czego?? zaczyna?? prac�? w internecie i ze mn�? r??wnie?? nie by??o inaczej. Moja praca a raczej zarabianie w sieci nie od razu zacz�???o si�? od uploadu - pr??bowa??em bowiem r????nych opcji. O tej metodzie dowiedzia??em si�? od kuzyna, kt??ry zarabia?? za czas??w filesonic, fileserve i rapidshare - teraz ju?? zako??czy?? karier�? - to da??o mi tak napraw�? dobre podstawy zwi�?zane z zarabianiem. Z tego te?? wzgl�?du przej�???em po nim spu??cizn�? jak�? po sobie pozostawi??, na warezach by?? osob�? szanowan�? co pozwoli??o mi zdoby�? odpowiednie kontakty, powi�?kszy�? swoj�? wiedz�? a przede wszystkim mog??em si�? na niego powo??ywa�? co by??o bardzo fajnym udogodnieniem. Nie zdradzi?? mi jednak technik tak dobrych aby na obecnie czasy zwi�?zane z PPD zarabia�? godne pieni�?dze - te techniki by??y dobre ale za jego czas??w, gdy hosty nie by??y tak obleganymi przez remoter??w. Dla tego musia??em szuka�? nowych sposob??w sam i po pewnym czasie odkry??em dobre ??r??d??a i zacz�???em zarabia�? wi�?ksze pieni�?dze. Nigdy jednak jeszcze mu nie dor??wna??em. 

 

Pierwsze konto shell (VPS free)

 

Pocz�?tek pracy na maszynach uploaderskich zacz�??? si�? od darmowego VPS'a w firmie IDHosting. Gdy otrzyma??em dane do maszyny, nie wiedzia??em jak zabra�? si�? za konfiguracj�? i w rezultacie nie uda??o mi si�? skonfigurowa�? maszyny. Pierwsz�? osob�?, kt??ra pomog??a mi tego dokona�? by?? moderator polop z peb.pl. Tak naprawd�? skonfigurowa?? mi maszyn�? i ju?? by??em szcz�???liwym amatorem urz�?dzenia shell. Gdy zacz�???o si�? uploadowanie z maszyny, by??em dziwnie zszokowany ??e upload mo??e by�? tak szybki. Po okresie 3 dni bo na tyle by?? okres pr??bny VPS'a mia??em przygotowane kilka wstawek na warezy. Pierwsza wstawka: przygotowanie i rozes??anie zaj�???o mi 2 godziny - bowiem by??em wtedy laikiem. Obecnie przygotowanie i rozes??anie wstawki to zaledzwie 2-3 minuty :-). Mo??na te?? powiedzie�? ??e uczy??em si�? wszystkiego od podstaw poniewa?? kuzyn nie pomaga?? mi w kwestiach robienia wstawek, obs??ugi shella itp. on by?? raczej mentorem, kt??ry wskazywa?? ??r??d??a. 

 

Obecne czasy

 

Patrz�?c na obecne czasy a te, kt??re si�?gaj�? przesz??o ju?? 3 lata wstecz, bowiem tyle czasu zarabiam ju?? na uploadzie mog�? ??mia??o powiedzie�? ??e moje pocz�?tki by??y komicznym wyczynem i ??miej�? si�? z tego poniewa?? wtedy by??em szcz�???liwy ??e w og??le uda??o mi si�? co?? "uciu??a�?" teraz jestem szcz�???liwy z tego i?? zacz�???em w??a??nie w taki a nie inny spos??b. Mimo wszystko techniki i sposoby zarabiania na planach PPD/PPS ca??kiem si�? zmieni??y. B�?d�?c osob�? w miar�? obeznan�? wiem ??e techniki, kt??re kiedy?? mia??y sens teraz s�? w ca??o??ci nieop??acaln�? rzecz�?.

 

Troch�? si�? rozpisa??em za co przepraszam.

 

Pragn�? jeszcze napisa�? ??e aktualizacje dziennika b�?d�? g????wnie wieczorem, bo wtedy mo??na tak naprawd�? doda�? podsumowanie ca??ego dnia.

 

 

06 - 07 - 2013

 

Dzie?? dzisiejszy by?? bardzo przyjemny, nie by??o bowiem zbyt wielu premier scenowych co przyczyni??o si�? do tego ??e zrobi??em kilka reupload??w i by zbytnio si�? nie wysila�? doda??em w rezultacie 5 post??w/wstawek.

 

Podsumowanie:

 

EgoFiles - 146 pobra?? - 5.32 PLN

CatShare - 208 pobra?? - 9.46 PLN

TurboBit - 83 pobrania - 1.25  USD

RapidGator - 93 pobrania - 1.68 USD

Uploaded - ?? pobra?? - 0.61 EUR

 

Co daje w sumie 530 pobra?? na kwot�? 27.22 PLN (nie wliczam w sum�? ilo??ci pobra?? z UL). Kwota pewnie jeszcze wzro??nie poniewa?? do p????nocy jest jeszcze troch�? czasu, wi�?c... Mimo wszystko dzie?? uwa??am za przeci�?tny. 

 

Jutro jest niedziela i to co ka??dy uploader PPD powinien wiedzie�? pobrania s�? wtedy najlepsze, licz�? wi�?c ??e jutro mimo i?? pewnie nic nie dodam kwota w podsumowaniu b�?dzie o wiele wi�?ksza.

 

Dzi�?kuj�? za uwag�?. Jutro b�?dzie kolejne podsumowanie.


 • 9


#25760 [Poradnik] Nauka Ripowania cz.1 BRRip

Napisane przez sewirus w 13 października 2013 - 13:06

Nauka Ripowania cz.1 BRRip

 

Witam, poradnik b�?dzie dotyczy?? programu MeGUI je??eli chodzi o ripowanie / encodowanie jest wed??ug mnie najlepszy. MeGUI mo??ecie pobra�? z tej strony (bezpo??redni link). W pierwszej cz�???ci pokaz�? wam jak tworzy si�? BRRipy.  Poradnik powsta?? poniewa?? mia??em troch�? pyta?? dotycz�?cych encodowania, postanowi??em przekaza�? wam swoj�? wiedz�? na ten temat. Mam nadziej�? ??e poradnik si�? przyda.

 

1. BRRip

 

Do stworzenia BRRipa potrzebny nam b�?dzie source a dok??adnie plik Bluray ja w poradniku u??yje The.Heat.2013.PL.UNRATED.720p.BluRay.x264.AC3-sav, pami�?tajcie ??e source musi by�? w formacie matroska czyli mkv.

 

Odpalamy program i z menu Tools wybieramy AVS Script Creator, mo??esz u??y�? skr??tu Ctrl+R

 

tP0COk7.png

 

Nast�?pnie w Video Input wybieramy nasz plik mkv, je??eli wyskoczy wam nam okno z trzema opcjami do wyboru, to wybieramy DirectShowSource. Nasze miejsce pracy powinno teraz tak wygl�?da�?

 

EXjm7PN.png

 

Zmienimy teraz rozdzielczo??�?, ale zostawiamy zaznaczone Suggest Resolution aby nie trafi�? na Bad AR ( jajowate g??owy itp.) Zamiast 1280 ja wybra??em 672*, teraz zaznaczamy Crop i klikamy na Auto Crop, mo??emy zobaczy�? jak to wygl�?da zaznaczaj�?c Apply auto Preview.

 

*Rozdzielczo??�?

Jak�? rozdzielczo??�? kiedy wybieramy b�?dzie na sam koniec

 

Je??eli chcemy doda�? napisy to przechodzimy do zak??adki Filters na dole mamy Subtitles, napisy musz�? by�? w formacie srt.

Przejd??my dalej kliknij Save, nasze okno tak wygl�?da�? powinno teraz

 

g79BtOP.png

 

Teraz naucz�? was jak wyci�?ga�? audio z naszego source, w menu Tools wybieramy HD Streams Extractor, powinno nam si�? pojawi�? takie okno 

 

ZZd0GVh.png

 

Zaznaczamy Select File as Input i klikaj�?c na ... wybieramy plik naszego source, skupmy si�? na polu Stream(s) tak to powinno wygla, w zale??no??ci od source w tym polu mo??e znajdowa�? si�? wi�?cej pozycji (wi�?cej audio np. polish, english itp. mog�? znale??�? si�? te?? napisy)

 

of9QUva.png

 

Zaznaczamy Audio  a w Extract As tam wybieramy AC3. Klikamy na Queue i czekamy a?? program wyci�?gnie audio kt??re w formacie AC3 znajdzie si�? w folderze z naszym source. Kiedy b�?dziemy mieli ju?? nasze audio wracamy do g????wnego okna 

 

g79BtOP.png

 

 

 

 

W track 1 mamy Audio Input wybieramy nasz plik AC3. Teraz przejdziemy do g??rnej cz�???ci Video encoding przejd??my do pola Encoder Settings

 

yAGVyy8.png

 

Mamy dwie mo??liwo??ci stworzy�? BRRipa u??ywaj�?c kodeka XviD albo x264

 

XviD jest bardziej popularny lecz oferuje gorsz�? jako??�? od x264 kt??ry jest mniej popularny lecz przy podobnej wadze jako??�? jest lepsza. Ja polecam tworzy�? w x264 ale to ju?? zale??y od was. Kodek wybieramy z listy

 

WCi24xM.png

 

Je??eli chcemy u??y�? kodeka x264 to wybieramy x264 *scratchpad* a je??eli XviD to XviD *scratchpad*. Format file wybieramy w zale??ono??ci od u??ytego kodeka je??eli jest to XviD to b�?dzie avi je??eli x264 to mkv. Je??eli wybrali??my ju?? nasz kodek to przechodzimy do menu Tools a z niego wybieramy Bitrate Calculator, tak nasze okno wygl�?da

 

rmnuR4F.png

 

W polu Video wybieramy nasz kodek kt??ry przed chwil�? wybierali??my, a Complexity przesuwamy do samego ko??ca do High. W Audio&Extra wybieramy nasz plik audio, kiedy audio si�? za??aduje zmieniamy Type na mp3

 

*Kiedy stosujemy audio mp3 a kiedy AC3?

Dla ma??ych plik??w ~1gb najlepiej stosowa�? mp3, dla plik??w powy??ej 1 gb ju?? lepiej stosowa�? AC3

 

Przechodzimy do Calculate By i zaznaczamy Video Bitrate dla XviD dla plik??w ~700 mb najlepiej ustawi�? bitrate 650-700 dla wi�?kszych plik??w gdy stosujemy AC3 lepiej bitrate ustawi�? na poziomie 1000-1200. Dla x264 bitrate oscyluje w granicach 600-650 kbit/s. Kiedy ju?? ustawili??my bitrate klikamy Apply. W g??ownym oknie w prawym dolnym rogu mamy AutoEncode wyskoczy nam 

 

MOBHVz7.png

 

1 - Tutaj wybieramy format, jak wspomina??em wcze??niej dla x264 wybieramy mkv a dla XviD wybieramy avi

2- Zaznaczamy No Target Size, program pobierze ustawienia kt??re ustawiali??my w Bitrate Calculator

 

Klikamy na Queue i czekamy a?? program zako??czy prac�?.

 

 

Teraz troch�? o rozdzielczo??ci, jak pisa??em wcze??niej polecam wybiera�? 672x ewentualnie 640x te rozdzielczo??ci najlepsze s�? dla plik??w ~700 MB czyli z d??wi�?kiem MP3, dla plik??w powy??ej 1 GB i z d??wi�?kiem AC3 mo??emy wybra�? rozdzielczo??ci 720x304 lub 720x400

 

Je??eli co?? nie jest jasne napisz poni??ej a uzupe??nie informacje. W drugiej cz�???ci wyt??umacz�? jak stworzy�? DVDRipa

 

 

Zabraniam kopiowania poradnika bez mojej zgody. Poradnik napisany specjalnie dla Uploaduj.com

 

 

 

 

 

 

 


 • 8


#13315 Tworzenie w??asnej strony [krok po kroku]

Napisane przez HardPlayer w 06 sierpnia 2012 - 20:32

Witam.
Jako ??e na forum coraz cz�???ciej padaj�? pytania o to jak za??o??y�? w??asn�? stron�?, a i promowanie plik??w na YouTube te?? staje si�? coraz bardziej uci�???liwe, postanowi??em napisa�? poradnik traktuj�?cy o tym jak za??o??y�? w??asn�? stron�? (bloga). Wszystkie narz�?dzia jakie b�?d�? nam potrzebne s�? podlinkowane na ko??cu poradnika.

Jak wiadomo jest wiele serwis??w, kt??re oferuj�? nam instalacj�? i obs??ug�? naszego bloga zupe??nie za darmo. Nic nie by??oby w tym z??ego, jednak ta automatyzacja cz�?sto okupiona jest znacznym ograniczeniem mo??liwo??ci operacji na naszej stronie. Dodatkowym plusem manualnej instalacji i konfiguracji swego bloga jest wiedza, kt??ra mo??e by�? wykorzystana w przypadku awarii, b�?d?? gdy chcemy swego bloga/stron�? przenie??�? do innego us??ugodawcy.
Wychodz�?c u??ytkownikom naszego forum na przeciw postanowi??em napisa�? poradnik, kt??rego lektura sprawi, ??e nie b�?dziecie mieli ju?? problem??w z poprawnym zainstalowaniem swojej strony.


I. Hosting
Aby??my mogli trzyma�? pliki swojej strony potrzeba nam witrualnego dysku, kt??ry zapewni naszej stronie dost�?pno??�? w internecie. Tutaj, jak wsz�?dzie trafiaj�? si�? lepsze i gorsze egzemplarze. Ze swojej strony kategorycznie odradzam instalacji bloga (czy jakiejkolwiek innej strony) na masowych hostingach typu "Cba.pl", czy "YoYo.pl". S�? to mocno ju?? przeci�???one maszyny, kt??re nie daj�? sobie rady z poka??n�? ilo??ci�? trzymanych witryn. Co skutkuje bardzo wolnym wczytywaniem strony i zniech�?ceniem klient??w. Ponadto nie macie co tam liczy�? na wsparcie techniczne i do??�?czaj�? du??�? ilo??�? reklam co jeszcze bardziej obci�???a stron�?. Je??eli zatem chcecie na powa??nie rozpocz�?�? przygod�? z prowadzeniem w??asnego bloga to polecam wydanie kilku z??otych na p??atny hosting z porz�?dnym wsparciem technicznym.
- Nie b�?d�? si�? wi�?cej rozwodzi?? na temat doboru hosting??w, gdy?? to temat na inn�? publikacj�?. Przejd??my do konkret??w. Ot???? po kupnie odpowiedniego pakietu hostingowego, administrator udost�?pniaj�?cy nam dan�? us??ug�? powinien nam przekaza�? informacje, kt??re pozwol�? nam ulokowa�? pliki naszej strony na wcze??niej wykupionym hostingu. Te dane znajdziemy albo w panelu klienta, albo przyjd�? nam na skrzynk�? mail-ow�? tu?? po za??o??eniu konta.
Informacje, kt??re b�?d�? nam potrzebne do umieszczenia swej strony na serwerze us??ugodawcy:
- Nazwa hosta
- U??ytkownik
- Has??o
Dane te zapisujemy w notatniku bo w dalszej cz�???ci b�?d�? bardzo istotne.


II. Klient FTP
Aby po??�?czy�? si�? z naszym hostingiem potrzebny nam zewn�?trzny program zwany klientem. Je??eli chodzi o takie programy, to jest ich du??o, ja u??ywam Total Commander, a jako alternatyw�?- FileZilla. Opisz�? wi�?c jak si�? po??�?czy�? z naszym serwerem za pomoc�? Total Commandera.

1. Po w??�?czeniu programu widzimy dwa panele w przewa??aj�?cej cz�???ci okna. Przedstawiaj�? one drzewa plik??w. Jedno pos??u??y nam jako okno plik??w znajduj�?cych si�? na naszym dysku twardym, a drugie plik??w znajduj�?cych si�? na hostingu.

ariu.jpg

2. Aby dosta�? si�? do plik??w na hostingu musimy utworzy�? po??�?czenie. Tutaj wykorzystamy dane, kt??re wcze??niej zapisali??my. Aby to zrobi�? klikamy na ikonk�? z napisem 'FTP' w g??rnym menu programu.

xrmp.jpg

3. Otworzy si�? nam okno z dotychczas dodanymi po??�?czeniami. Jako, ??e debiutujemy je??li chodzi o manualne wysy??anie plik??w, nasza lista b�?dzie pusta. Aby zmieni�? ten stan rzeczy klikamy na 'Nowe po??�?czenie' z boku listy.
4. W oknie, kt??re si�? wy??wietli wype??niamy cztery postawowe pola:
- Sesja- nazwa po??�?czenia, kt??ra b�?dzie widoczna na li??cie po??�?cze??. Nale??y wymy??li�? unikaln�? nazw�?, by p????niej jej nie powiela�?.
- Nazwa hosta
- U??ytkownik
- Has??o
Trzy ostatnie pozycje przepisujemy z wcze??niej przygotowanej ??ci�?gi.
5. Gdy dodamy po??�?czenie klikamy 'Ok', a nast�?pnie ??�?czymy si�? z nim klikaj�?c 'Po??�?cz' z boku listy.

Widzimy teraz pliki na naszym wirtualnym dysku. W zale??no??ci od hostingu struktury katalog??w mog�? si�? r????ni�?. Je??eli po po??�?czeniu widzimy folder 'public_html' to otwieramy go i tam wysy??amy wszystkie pliki, natomiast je??eli tego folderu nie ma, pliki wysy??amy do g????wnego katalogu, czyli tam gdzie trafiamy zaraz po po??�?czeniu z serwerem.
Zapraszam do nast�?pnego rozdzia??u.


III. Tworzenie bazy danych
Skrypty zarz�?dzania tre??ci�? opr??cz plik??w fizycznych posiadaj�? tak??e dane, uporz�?dkowane w specjalnej bazie. Aby mog??y je tam sk??adowa�? musimy utworzy�? specjalne miejsce. W tym celu logujemy si�? do naszego g????wnego panelu administracyjnego. Jego adres dostaniemy na skrzynk�? po za??o??eniu konta i w zale??no??ci od naszego panelu (mo??na wyr????ni�? dwa najpopularniejsze: Direct Admin lub cPanel). Ja u??yj�? tego pierwszego, z racji tego, ??e jest wykorzystywany na wi�?kszo??ci hosting??w.

1. Po zalogowaniu si�? do panelu administracyjnego ujrzymy wiele opcji. S�? one przydatne na r????nych etapach naszej pracy przy stronie. My jeste??my tu po to by za??o??y�? now�? baz�?, wi�?c klikamy na: 'Bazy danych MySQL/MySQL Management' w sekcji 'Twoje konto/Your Account'.
2. Tworzymy swoj�? pierwsz�? baz�? klikaj�?c 'Stw??rz now�? baz�? danych/Create new database'.
3. Widzimy teraz kilka p??l do wype??nienia.
- Nazwa bazy danych/Database name- wpisujemy unikaln�?, jednak prost�? nazw�?, by p????niej nie by??o problem??w z konfiguracj�?
- Nazwa u??ytkownika bazy danych/Database Username- login osoby maj�?cej dost�?p do bazy (w tym przypadku Tw??j)
- Has??o u??ytkownika/Password- has??o u??ytkownika (radz�? wygenerowa�? i gdzie?? zapisa�? by zmniejszy�? ryzyko dostania si�? do bazy osoby niepowo??anej)
Po wype??nieniu wszystkich danych klikamy 'Utw??rz/Create' i baza gotowa. Nale??y zapisa�? wszystkie dane. Wykorzystamy je w nast�?pnym kroku.


IV. Instalacja WordPress-a
Instalacj�? danego skryptu zaczynamy od pobrania jego plik??w (link do plik??w WP znajduje si�? na ko??cu poradnika). Gdy mamy wszystkie pliki zabieramy si�? do wys??ania ich na serwer. Przedtem jednak otwieramy plik 'wp-config-sample.php' i edytujemy jego zawarto??�?. Znajdziemy tam przydatne komentarze, kt??re pomog�? nam w jego poprawnej edycji. Po modyfikacji zawarto??ci zmieniamy jeszcze jego nazw�? na 'wp-config.php' i tak przgotowane pliki mo??emy wys??a�? na serwer. W tym celu otwieramy odpowiedni�? lokalizacj�? na naszym dysku twardym, a tak??e na serwerze, gdzie b�?dziemy wysy??a�? pliki. Za pomoc�? prawego przycisku myszy zaznaczamy wszystkie pliki skryptu i przeci�?gamy na nasz serwer. W zale??no??ci od szybko??ci naszego ??�?cza proces mo??e trwa�? od kilku do kilkunastu minut. Po uko??czeniu wysy??ania otwieramy adres naszej witryny. Je??eli wszystko wykonali??my poprawnie powinni??my zobaczy�? okno, gdzie trzeba wpisa�? tytu?? naszego bloga, adres e-mail i nasz login i has??o. Uzupe??niamy te dane i klikamy 'Zainstaluj Wordpressa'. Po instalacji skrypt wy??wietli nasz login i has??o, a pod nimi uka??e si�? przycisk logowania. Nale??y z niego skorzysta�?.
Po tej operacji mo??emy zacz�?�? dodawa�? wpisy. Przedtem jednak zalecam doda�? jaki?? styl, ??eby si�? wyr????nia�?.

Instalacja uko??czona. Poszczeg??lne mniejsze operacje b�?d�? si�? stara?? opisywa�? w innych poradnikach. Inspiracj�? do napisania owych mog�? by�? Wasze pytania, wi�?c zach�?cam do zadawania.
Je??eli macie jaki?? problem podczas instalacji mo??ecie zada�? pytanie w tym temacie lub zapyta�? na PW.
Poradnik wykonany specjalnie dla Uploaduj.com. Zakaz kopiowania publikacji.
Narz�?dzia:
 
- WordPress
http://pl.wordpress.org/
- TotalCommander
http://totalcmd.pl/download/app/new/
- FileZilla:
http://filezilla.com.pl/filezilla/
 
 • 8


#11674 Poradnik uploadera PPD

Napisane przez Gość w 24 czerwca 2012 - 15:24

Poradnik dla pocz�?tkuj�?cego uploadera PPD

 

Niniejszy poradnik jest zbiorem moich przemy??le??, strategi i metod zarabiania w systemie Pay Per Download zwanym dalej PPD. Postaram si�? tu w jak najprostszy spos??b przedstawi�? obecn�? sytuacj�? wyst�?puj�?c�? na tym rynku i oprowadzi�? po najlepszych stronach oferuj�?cych zarobek na PPD.

 

 

Prolog

 

Poradnik powsta?? poniewa?? ostatnio mia??em do??�? du??�? grup�? os??b, chc�?cych zarabia�? na PPD, nie wszyscy z nich byli jednak przekonani i cz�???�? z nich zrezygnowa??a, a ja po prostu straci??em cenny czas na t??umaczeniu im podstawowych informacji. Tak, wiec doszed??em do wniosku ??e napisz�? poradnik, kt??ry rozwieje wszelakie w�?tpliwo??ci a osoby, kt??re nadal b�?d�? mia??y k??opot z mi??�? ch�?ci�? przyjm�? pod swoje skrzyd??a tylko z tym ??e po przeczytaniu tego poradnika b�?dzie pada�? mniej zb�?dnych pyta??.

Przed przyst�?pieniem do wst�?pu i bardziej rozszerzonych informacji, przejrza??em archiwum mojego komunikatora w celu przegl�?dni�?cia rozm??w z osobami chc�?cymi zacz�?�? zarabia�? na rynku PPD i wypisa??em pytania, kt??re mog�? si�? przyda�? jako wyja??nienie kilku kwestii.
Zadawane pytania:

Co to jest Pay Per Download (PPD)?
By�? mo??e pytanie dla niekt??rych wydaje si�? ??mieszne ale mia??em kilka os??b, kt??re nie wiedzia??y co to jest.

PPD - Pay Per Download - model rozlicze??, w kt??rym pieni�?dze dostajemy w zamian za pobranie danego pliku przez u??ytkownika. W hostingach typu PPD kwota ustalana jest z g??ry za 1000 pobra?? i zale??y od kilku czynnik??w, typu rozmiar pobieranego pliku lub kraj, z jakiego jest pobieraj�?cy.

 

Czym jest konto Shell?

Konto Shell - konto u??ytkownika stworzone dla niego na serwerze (przewa??nie w systemie Linux) posiadaj�?ce ??�?cze 100 Mbps lub 1 Gbps, przez co upload i download wykonywa�? mo??emy w spos??b b??yskawiczny. Jego obs??uga odbywa si�? w spos??b zdalny poprzez SSH lub VNC (zalecane).

 

Gdzie kupi�? konto Shell?

W konto Shell najlepiej zaopatrzy�? si�? u profesjonalnych dostawc??w takich jak fastshell.pl lub ishell.pl

 

Po co mi konto Shell? Czy naprawd�? go potrzebuj�??

Konto Shell jest narz�?dziem potrzebnym je??li mamy ma??y dysk lub wolne ??�?cze internetowe. Wtedy takie narz�?dzie jest nieodzownym elementem koniecznym ka??demu uploaderowi. Je??li jednak nie chcemy inwestowa�? w nie na pocz�?tku mo??na spr??bowa�? swoich si?? bez niego. B�?dziemy wtedy korzysta�? z w??asnego ??�?cza internetowego (zalecane je??eli mamy min. ~2mb/s upload).

 

Jaka jest obecna sytuacja z remote uploadem?
W obecnej sytuacji remote upload nie wchodzi w gr�?, jest zbyt trudno przekopiowa�? pliki zdalnie, nawet je??li hosting umo??liwia tak�? opcj�?.

Za ile jest najta??szy shell i z jakimi parametrami?
Obecnie najta??szy shell jest dost�?pny w cenie 20 z?? na platformie sprz�?towej IntelŽ XeonŽ W3520 @ 2,67 GHz 8 w�?tk??w, pami�?�? RAM 24GB: System Debian Squeeze 64 bit, pojemno??�? 35 GiB, ??�?cze 100 Mbps (oferta: ishell.pl)

Ile zarabiasz na PPD obecnie?
Na miesi�?c ko??o 600 z?? licz si�? jednak z tym ??e to ja tyle zarabiam. Twoje zarobki b�?d�? prawdopodobnie mniejsze ze wzgl�?du i?? dopiero zaczynasz. Ze wzgl�?du na du??�? ilo??�? pyta?? nie jestem w stanie odpowiedzie�? ile b�?dzie zarabia??a dana osoba, nie prowadz�? takiej statystyki ka??dy jest inny i ka??dy ma inne zarobki. Sami po testowaniu sprawdzicie, czy si�? wam b�?dzie to op??aca??o.

Co uploadowa�??
G????wnie wrzuca si�? nowo??ci bo jest to najlepiej schodz�?cy towar oraz seriale, gry po premierze i filmy usytuowane wysoko w rankingu filmweb'u jak i te z wysok�? ocen�? spo??eczno??ci. Nie mniej jednak nie wykluczam ??e znajdziecie osobist�? pasj�? do uploadu czego?? niszowego i wykorzystacie to w ??wiecie rynku PPD/PPS.

Sk�?d pobiera�? pliki?
Najcz�???ciej pobiera si�? pliki z link??w (zalecane hostingi: CatShare.net, Rapidu.net) na warezach (zalecane warezy: EXSite.pl, pEb.pl, DarkWarez.pl). Wymaga to tylko posiadania konta premium na ulubionym przez nas hostingu.

 

Pliki pobiera�? mo??emy r??wnie?? z prywatnych tracker??w, ale musimy na takie strony posiada�? zaproszenie gdy?? dost�?p do nich ma tylko garstka os??b. Pocz�?tkowo raczej odradzam t�? metod�?.

 

Co to jest prywatny tracker?
Jest to strona torrentowa, kt??ra posiada zamkni�?t�? grup�? u??ytkownik??w i nie ka??dy mo??e si�? tam zarejestrowa�?. Aby ubiega�? si�? o konto na takowym trackerze nale??y odwiedzi�? np. torrentmania.info

Na jakie warezy wrzuca�??
Na najlepsze oraz te najbardziej popularne. Sam zdecyduj, kt??re s�? dla ciebie dogodne i wydaj�? ci si�? najbardziej atrakcyjne. (Zwr??�? uwag�? na statystyki, ilo??�? odwiedzin i obecnie ile os??b jest online) Warezy jakie polecam: pEb.pl, Precyl.com, DarkWarez.pl, EXsite.pl, Zajefajna.com, SDCV.pl itp.

Ile dziennie wrzuca�??
Od 10 do 20 wstawek na 5-6 warez??w. Liczb�? t�? rzuci??em na ??lepo nie jestem wstanie powiedzie�? ani zagwarantowa�? ile zarobisz i przy jakim nak??adzie pracy. Stosuj�?c te wymagania, kierowa??em si�? my??l�? ??e na pocz�?tku sam tyle wrzuca??em i sz??o mi wtedy nie najgorzej.

Mam problem z akceptacj�? post??w na pEb'ie?
Najwyra??niej nie przeczyta??e?? tamtejszego regulaminu i to jest najcz�?stsz�? przyczyn�?. Jednak mam dla ciebie specjalny szablon. (w szablonie usun�???em rozmiar czcionki, kolor itp. oraz doda??em przyk??adowe dane, kt??re nale??y zmieni�? dla konkretnego dodawanego przez nas pliku).

Na jakie hostingi uploadowa�??
Obecnie najbardziej dogodnymi hostingami s�?: EgoFiles.com (obecnie nie dzia??a), CatShare.net, Rapidu.net, TurboBit.ru, Oboom.com, RapidGator.net

Czy da si�? zarabia�? bez poleconych?
Oczywi??cie, niekt??re serwisy wymienione powy??ej nie maj�? nawet systemu poleconych wi�?c bez nich r??wnie?? mo??na zarobi�?. Sami poleceni nie daj�? du??ego dochodu.

 

Pytania b�?d�? aktualizowane.

 

 

 

 

Wst�?p


Po przeczytaniu powy??ej zamieszczonych informacji powiniene?? ju?? zrozumie�? kilka podstawowych informacji zwi�?zanych z PPD. Teraz nale??y si�? wyposa??y�? w stosowne narz�?dzia do uploadu.

 • za?????? sobie nowe konto pocztowe (gmail), zak??adamy je dla tego aby nie ??�?czy�? go z w??asnym osobistym poniewa?? mo??emy by�? nara??eni na kradzie?? naszych danych, co w ostateczno??ci mo??e zako??czy�? si�? nieprzyjemnie
 • utw??rz sobie w przegl�?darce zak??adki warez??w, hosting??w, trakcer??w oraz plik??w, kt??re obecnie wysy??asz lub pobierasz, to u??atwi ci prac�?
 • kup konto shellowe i spersonalizuj je wed??ug w??asnych potrzeb, zadbaj aby na koncie zainstalowane by??y: klient ftp, przegl�?darka, zoom uploader, rTorrent (ruTorrent), winrar

Je??eli mamy ju?? wszystko odpowiednio przygotowane, to teraz nie pozostaje nam nic prostszego jak pobieranie plik??w z warez??w/tracker??w, pakowanie ich za pomoc�? winrara lub wysy??anie ca??ego pliku bez archiwizacji na hostingi. Po czym kolejno przechodzimy na warezy gdzie tworzymy posta i dodajemy w nim linki do pobrania.

 

 

 

 

Hostingi

 

 

CatShare.net - bior�?c obecn�? sytuacj�? jest on pionierem hostingu z PPD. Statystyki pracuj�? bardzo obficie i naliczaj�? bardzo dobrze. Zarabiamy w Z??otych Polskich

Rejestracja z refa: http://catshare.net/...6yetnGTcJyO08zl

Ustawienie planu PPD: Przejd?? do ustawie?? swojego konta po czym w belce oznaczonej jako "Zmie?? Plan Hostingowy" wybierz z wysuwanej listy "download".

Zlecenie wyp??aty: W zak??adce "Wyp??ata" wybierz z wysuwanej listy metod�? wyp??aty po czym uzupe??nij poprawnie dane, na kt??re zostanie przelana zarobiona kwota.

Teraz ju?? mo??esz zacz�?�? zarabia�? na hostingu.

Ocena: +5/6

 

 

(uchylony z powodu nieaktywno??ci) EgoFiles.com - obecnie jeden z najlepszych hosting??w, kt??ry oferuje PPD. Statystyki zarobk??w szybko si�? podnosz�?, dobrze nalicza co sprawia ??e staje wysoko ponad innymi hostingami. Zarabiamy w Z??otych Polskich

Rejestracja z refa: http://egofiles.com/register_54843

Ustawienie planu PPD: Przejd?? do ustawie?? swojego konta po czym w belce oznaczonej jako "Zmie?? Plan" wybierz z wysuwanej listy "Zarobki za pobrania".

Zlecenie wyp??aty: W ustawieniach swojego konta podaj swoje dane do przelewu, Konto Bankowe lub MoneyBookers. Nast�?pnie przejd?? do "Moje Pliki" > "Twoje Zarobki" > "Wyp??ata"

Teraz ju?? mo??esz zacz�?�? zarabia�? na hostingu.

 

Ocena: 5/6

 

 

Rapidu.net - jeden z trzech Polskich hosting??w obecnie piastuj�?cych najlepsz�? ofert�? planu PPD. Posiada przyjemny interfejs i bardzo dobrze zorganizowan�? administracj�?. Zarabiamy w Z??otych Polskich.

Rejestracja z refa: http://rapidu.net/ref/7835057891/

Ustawienie planu PPD: Przejd?? do ustawie?? swojego konta po czym w belce oznaczonej jako "Program partnerski" wybierz z ramki gdzie widnieje "DOWNLOAD" przycisk "uruchom"

Zlecenie wyp??aty: W ustawieniach swojego konta podaj swoje dane do przelewu, Konto Bankowe lub MoneyBookers. Nast�?pnie przejd?? do "Wyp??ata" i ramce "Zle�? wyp??at�? ??rodk??w" kliknij "Wyp??a�?"

Teraz ju?? mo??esz zacz�?�? zarabia�? na hostingu.

Ocena: 5/6

 

 

Pozosta??e hostingi zostaj�? do wyboru w kwestii w??asnej, ja poda??em tylko te polskie spe??niaj�?ce swoje warunki. Reszt�? jak�? wybierzecie zale??y od was.

 

 

Ja osobi??cie polec�? te, na kt??re wrzucam i podam na nie swoje reflinki:

 

 

Warezy


Jak napisa??em wy??ej w Pytaniach i Odpowiedziach o warezy musisz zatroszczy�? si�? sam, ty decydujesz, kt??ry jest dla ciebie najlepszy, ma dobre statystyki nie mniej jednak mam dla ciebie list�?, z kt??rej korzystam ja i s�? one wed??ug mnie najlepszymi stronami warezowymi dla polski: Peb.pl, Precyl.pl, DarkWarez.pl, EXsite.pl, Zajefajna.com, SDCV.pl a reszta to ju?? twoja w??asna borszka.

Aby mie�? zysk z wy??ej opisanych hosting??w nale??y postowa�? od 10 do 20 wstawek na nie mniej jak 5-6 warez??w. Pami�?taj ka??dy Warez ma inny r????ni�?cy si�? od siebie regulamin to co napiszesz na jednym na drugim mo??e by�? nieregulaminowe. Na pocz�?tek dostosuj sobie uniwersalny szablon tak aby zgadza?? si�? regulaminowo z wszystkimi wybranymi przez ciebie warezami.

Pami�?taj ??e konto na warezie powinno by�? ??atwo i szybko dost�?pne dla tego pozw??l przegl�?darce na zapami�?tanie has??a aby?? nie musia?? traci�? zb�?dnego czasu na ponowne logowanie.

Aby zdoby�? pobieraj�?cych na warezie zr??b sobie wyj�?tkowe konto ??eby to w??asnie na ciebie u??ytkownicy zwracali uwag�?, ??wiadcz�? o tym takie rzeczy jak ranga jak�? masz na warezie, avatar, podpis, jako??�? posta czy s�? wymagane i poprawne dane (nie mo??e by�? b??�?d??w formatowania bb-code). Dodawanie screen??w z film??w/gier przyczyni si�? do wzrostu popularno??ci twojego posta, pami�?taj jednak ??e nie wszystkie warezy na to pozwalaj�?.

Do dzie??a...
 

Praca w krokach:

 1. Pobierasz film/gr�?/muzyk�?/program
 2. Przygotowujesz pobrany plik (dzielenie winrarem plik??w polecam dopiero je??li przekracza on 1000 MB, je??li jest mniejszy mo??emy lu??no wysy??a�? bez pakowania)
 3. Gotowy plik wysy??asz na hostingi (np. CatShare.net, Rapidu.net, Oboom.com itp.)
 4. Odszukujesz na warezach temat z tym filmem/gr�?/muzyk�? je??li takiego nie ma zak??adasz sw??j w??asny
 5. Tworzysz szablon/posta zgodnie z regulaminem danego warezu i wklejasz do niego tytu??/informacje/dane/linki itp.
 6. Poprawnie sformatowany szablon/post z filmem/gr�?/muzyk�?/programem wysy??asz na wybrane przez ciebie warezy
 7. Po wys??aniu czekasz na wygenerowane przez dany post zyski.
 8. Czynno??ci od 1 do 7 powtarzasz przy ka??dym kolejnym pliku.

 

Uwaga! Dane techniczne do film??w nale??y wyci�?ga�? programem MediaInfo. Opis jego dzia??ania znajduje si�? tutaj: http://blog.uploaduj...diainfo-0-7-51/

 

 

 

Narz�?dzia

 

R�?czne postowanie jest m�?cz�?ce i d??ugie wi�?c warto u??atwi�? sobie prac�? aby upora�? si�? szybciej z wstawkami. Po pewnym czasie zauwa??ysz ??e niekt??re z warez??w maj�? denerwuj�?ce reklamy pojawiaj�?ce si�? w nieodpowiednich miejscach.

 

Je??li nie chce ci si�? m�?czy�? z wysy??aniem post??w na warezach bo uwa??asz ??e jest to czasoch??onne i m�?cz�?ce mo??na to sobie u??atwi�? inwestuj�?c w program do automatycznego rozsy??ania np. MonioPoster http://www.monioposter.pl/

 

 

Programy:

Ad Muncher - to program, kt??ry blokuje przychodz�?ce z internetu reklamy nie tylko w przegl�?darkach ale r??wnie?? w komunikatorach oraz wsz�?dzie tam gdzie ich nie chcesz. (Download)

F.lux - je??li d??ugo siedzisz przed komputerem, a postowanie jest dla ciebie m�?k�? zadbaj o swoje oczy. Program ten przystosowuje ekran monitoru do ka??dej pory dnia tak aby oczy si�? nie m�?czy??y (Download)


Pluginy

Ad Block - odpowiednik Ad Munchera o mniejszych mo??liwo??ciach w pluginie do Chroma (Download)

Link Checker - sprawdza czy linki s�? sprawne czy zosta??y usuni�?te (Download)

 

Moje przyk??adowe dowody wyp??at (aktualizacja)


 

Rejestracja z mojego linku referencyjnego daje ci ca??kowit�? pomoc podczas uploadu oraz Refback nawet do 60%

 

Dodatkowe informacje i pomoc na GG 11902512.


Je??li szukasz innej formy zarobku odezwij si�? upload nie jest moim jedynym dochodem w internecie.
 

Pozdrawiam i ??ycz�? powodzenia podczas zarabiania.


 • 8


#29778 Dziennik uploadera: Amator

Napisane przez Gość w 12 lutego 2014 - 19:10

Tu nie ma sensu porusza�? kwestii �??kiedy?? a teraz�?�. Czasy, kt??re by??y kiedy?? si�? sko??czy??y i nigdy nie powr??c�? po co wci�??? nieodzownie wa??kowa�? ten temat?

 

Nie my??lcie schematami. Zapomnijmy o tym co by??o kiedy?? bo to najwi�?kszy b??�?d ka??dego uploadera, skupmy si�? na tym co jest teraz bez wzgl�?du na przysz??o??�? i przesz??o??�? rynku PPD/PPS i sceny warezowej. Obecnie upload nie jest mo??e a?? tak dochodowy ale na pewno da si�? na nim dobrze zarobi�? i to bez niezb�?dnych do tego narz�?dzi typu poster. Najwi�?kszy b??�?d jaki pope??niaj�? uploaderzy jest taki ??e wykorzystuj�? oni stare metody, kt??re kilka lat temu mia??y sens, teraz mo??na je za przeproszeniem o kant d*py rozbi�?. Pomijam oczywi??cie nowych u??ytkownik??w bo oni oczywi??cie nie maj�? ??wiadomo??ci jak zarabia�? a metody, kt??re si�? im zdradza s�? starymi metodami bez mo??liwo??ci wi�?kszego zarobku lub darmowymi poradnikami...

 

Oczywi??cie teraz nikt na tacy nie wy??o??y wam jak zarabia�? du??o na uploadzie, bo problem jest tego typu ??e im wi�?cej os??b b�?dzie o tym wiedzia??o to wtedy ju?? naprawd�? upload upadnie i straci na znaczeniu. Dla tego jest na to pewnego rodzaju monopol i ma??o kto dzieli si�? takimi informacjami. Mo??na do tego doj??�? samemu tak jak doszed??em do tego sposobu ja - no mo??e nie sam bo w pewnym stopniu nakierowa?? mnie na to jeden SU z EXS ale w bardzo ma??ym stopniu.

 

Tak, wi�?c my??l�? ??e upload nadal jest dochodowym rynkiem tylko trzeba umie�? wykorzysta�? jego aktualne nisze i stosowa�? metody na topie, a nie te �??stare co by??y kiedy?? bo by??y dobre...�?�

 

Poruszy??em troch�? ten temat poniewa?? chce was utwierdzi�? w przekonaniu ??e trzeba dobrze zrozumie�? rynek, aby m??c w ca??o??ci podsumowa�? czy jest on dobr�? dziedzin�? zarabiania. Dobrym przyk??adem mo??e tu by�? fakt ??e czasem wystarczy wrzuci�? 4-5 wstawek i mo??na z nich wycisn�?�? du??o wi�?cej pobra??/kasy ni?? ze spamowania posterem �??x�?� post??w na �??x�?� warez??w.

 

Zachaczam ??e rozmawiamy tu o rynku Uploadzie na Polsk�?, a nie Zagranic�? - gdzie stosuje si�? jeszcze bardziej odr�?bne metody.

 

Enjoy! Czekam na krytyk�?!  :rolleyes:


 • 6


#23637 Klasyczne wyci�?ganie Danych Technicznych

Napisane przez Gość w 12 sierpnia 2013 - 13:10

Witam.

Swego czasu zosta??em zapytany jak wyci�?ga�? dane techniczne schematem takim jak s�? one umieszczane na wi�?kszo??ci warez??w, czyli w ten spos??b:

Format      : AVI at 1.112 Kb/s
Length      : 697 MB for 1h 27 min. 36s 144ms

Video #0     : MPEG-4 Visual at 974 Kb/s
Aspect      : 640 x 360 (1.778) at 23.976 fps

Audio #0     : MPEG Audio at 128 Kb/s
Infos       : 2 kana??y, 48,0 KHz


Prawie wszystkie filmy s�? oznaczone danymi w ten spos??b, jednak wi�?kszo??�? os??b nie wie jak tego dokona�?.

Metoda jest bardzo prosta i tak naprawd�? wymaga tylko programu MediaInfo w odpowiedniej wersji i kilka ustawie??.


1. Pobieramy MediaInfo w wersji 0.7.51

Wersje dla oprogramowania systemu:

- Wszystkie wersje MediaInfo 0.7.51 (32 i 64 bit)

- Debian 5: MediaInfo 0.7.51 (32 bit i 64 bit)

- Debian 6: MediaInfo 0.7.51 (32 bit i 64 bit)

- Windows (32 bit i 64 bit)


2. Instalujemy odpowiedni�? wersj�? programu w naszym systemie.

3. Ustawienia:

Po pierwszym w??�?czeniu programu za??aduje nam si�? interfejs z ustawieniami programu. Dokonujemy zmian tak jak widoczne s�? na screenie:

Zrzut_ekranu_z_2013-08-12_13:51:56.png


Po zatwierdzeniu zmian uruchamiamy program MediaInfo 0.5.71. Interfejs wygl�?da tak:

Zrzut_ekranu_z_2013-08-12_13:52:11.png


4. Wyci�?ganie danych technicznych:

Teraz ju?? nie pozostaje nam nic innego jak wybra�? plik, z kt??rego chcemy pozyska�? informacje techniczne. W tym celu naciskamy kursorem na ikonk�? Zrzut_ekranu_z_2013-08-12_13:51:56oSQp7. a nast�?pnie w okienku, kt??re si�? pojawi??o wybieramy ??cie??k�? naszego pliku i zatwierdzamy klikaj�?c w button "Otw??rz".

Po tej czynno??ci uzyskamy dane techniczne zgodnie ze schematem jaki stosuje wi�?kszo??�? u??ytkownik??w.

Zrzut_ekranu_z_2013-08-12_13:52:33.png

My??l�? ??e poradnik b�?dzie przydatny.
 • 6


#29311 Dziennik pracy by betclic

Napisane przez betclic666 w 25 stycznia 2014 - 14:39

Nie wiem czy kto?? to przeczyta, ale mimo to napisz�?, bo jednak sp�?dzi??em tutaj troch�? czasu i nie wypada tak po prostu ucieka�? bez s??owa. Chcia??em napisa�?, ??e w??a??nie zako??czy??em zabaw�? w upload. Miarka si�? wczoraj przebra??a (ni??ej wyja??ni�? dlaczego) i niezale??nie od tego ile bym nie zarabia?? do uploadu nie wr??c�? (przynajmniej w najbli??szym czasie). Wida�? to te?? po ruchu w dziennikach. Nikt nic nie pisze.

Zarobki od jakiego?? czasu mia??em na sta??ym poziomie, ale to co si�? dzieje ostatnimi czasy wo??a o pomst�? do nieba. Wszystkie hostingi albo padaj�?, albo oszukuj�? do tego stopnia, ??e wrzucania sprowadza si�? do ??l�?czenia przed kompem za misk�? ry??u. Ju?? nawet pomijam tutaj, ??e mam matur�? w tym roku oraz zaraz po niej wyje??d??am do ca??kiem ciekawej pracy (ciekawej finansowo). Upload zawsze traktowa??em jako hobby, ale um??wmy si�?, ??e ka??dy sobie chce co?? zarobi�? i ja te?? chcia??em, zw??aszcza przy stosunkowo wygodnym systemie wyp??at, gdzie zlecasz kas�? i masz pieni�?dze na swoje wydatki (nie oszukujmy si�?, wi�?kszo??�? tutaj stanowi�? ludzie m??odzi, ucz�?cy si�? i bez sta??ego dochodu). Nie b�?d�? ju?? tutaj pisa?? o z??otych czasach uploadu, bo ka??dy zna t�? ??piewk�? (rapidshare, wupload i te sprawy).

G????wnym czynnikiem porzucenia uploadowania nie by??a nawet ch�?�? zmiany w ??yciu, posiadania wi�?kszej ilo??ci wolnego czasu, a fakt, ??e hostingi "dymaj�?" nas na ka??dym kroku. I w??a??nie o to "dymanie" si�? rozchodzi. Mog�? znie??�? naliczanie 3/4 pobra??, nawet po??owy, ale nie, ??e ja wrzucam najbardziej chodliwy towar w danym dniu na 30 warez??w i mam z tego na lizaka. Na wupload, fsc, fs, us przy takiej wrzutce mia??em trzy wyp??aty, a tutaj? Teraz co nieco o naszych wspania??ych serwisach, a mianowicie, czym one skutecznie mnie zniech�?ci??y:

-Turbobit - kasuj�?c po??ow�? (par�? ??�?dnych tera) moich, nawet nie rozes??anych jeszcze plik??w

-Rapidgator - odk�?d zmienia??em plan na PPS nie zliczy?? mi ani jednej, a wcze??niej wpada??y co kilka dni

-Egofiles - naliczanie

-Catshare - naliczanie

-Filemonkey - zostawi�? bez komentarza...

Powiem Wam, ??e na wakacjach pracowa??em po 12-18 godzin na dob�? w hurtowni za konkretn�? kasior�?, ale i tak jak wraca??em mia??em wi�?cej si??y ni?? po 3 godzinach wrzucania. File uploader pad??, na shellu przez moje ??�?cze te?? za p??ynnie mi si�? nie pracuje. Pr�?dko??ci na niekt??rych serwisach rz�?du 500KB. Czy op??aca si�? siedzie�?, traci�? pr�?d, czas i przede wszystkim zdrowie na te nazwijmy to po imieniu g??wniane pieni�?dze? Sorry, ale zarabiaj�?c 10-20z?? (20 w porywach, tylko nieliczni z wieloletni�? renom�?, ewentualnie ripperzy i inne pseudo "szychy" zarabiaj�? wi�?cej) to ja wol�? ten czas po??wi�?ci�? na wszystko inne z wyj�?tkiem tego. Wiele nie wnios??em na forum, ale mimo to pragn�? podzi�?kowa�? w szczeg??lno??ci noutilusowi, sewirusowi, Krishowi, HardPlayerowi i Karczowi. Od ka??dego si�? co nieco dowiedzia??em i za to Wam wielkie dzi�?ki. Nie pozdrawiam natomiast oszusta Smyka i jego 10 multikont na tym forum. Ekipie ??ycz�? wytrwa??o??ci w walce z t�? wsz�?, a reszcie aby nie dali si�? naci�?�? na to co?? (nazwanie go userem to zbyt wielka nobilitacja dla tego czego??).


 • 5


#28345 Weso??ych ??wi�?t!

Napisane przez HardPlayer w 24 grudnia 2013 - 15:18

Z okazji w??a??ciwie ju?? trwaj�?cych ??wi�?t Bo??ego Narodzenia, chcia??bym Wam wszystkim ??yczy�? weso??ych, rodzinnych ??wi�?t obfitych w prezenty i mi??e wspomnienia.
??ycz�? r??wnie?? przyjemnego Sylwestra i Pani Miko??ajowej, kt??ra umili Wam wtedy czas :).


Weso??ych ??wi�?t!


 • 5


#25998 [Poradnik] Nauka Ripowania cz.2 DVDRip

Napisane przez sewirus w 18 października 2013 - 22:13

W tej cz�???ci poradika poka??�? ci jak stworzy�? DVDRipa czyli rip z p??yty DVD lub pobranej wersji DVD5 lub DVD9, poradnik dotyczy programu MeGUI.
 
W folderze MeGUI znajduje si�? folder TOOL, a w nim folder dgindex w nim znajduje si�? program dgindex odpalamy go, ukazuje si�? okno programu. Z menu File wybierz Open
 
Wybierz pliki vob wa??�?ce ~0.99 GB oraz ostatni plik z napisami ko??cowymi
 
zk3WY2V.png
 
 
Wyskoczy ci okno z list�? otworzonych plik??w kliknij na ok, otworzy ci si�? player z filmem. Z menu file wybierz save project zapisz go i czekaj a?? program zako??czy prac�?. Kiedy to si�? stanie mo??esz ju?? dgindex zamkn�?�? i uruchomi�? megui.
 
W MeGUI z menu Tools wybieramy AVS Script Creator, je??eli przeczyta??e?? poprzedni poradnik dotycz�?cy tworzenia BRRipa to to okno nie powinno by�? ci obce. Przejd?? do pola Input i w Video Input wybierz plik kt??ry zapisa??e??, przejd?? do Crop&Resize
 
7RxVxxi.png

Najwa??niejsz�? pozycj�? jest dla ciebie ta zaznaczona u mnie jest to 720px szeroko??ci, w poprzednim poradniku pisa??em o rozdzielczo??ci

Spoiler

 

Nic si�? tutaj nie zmienia je??eli chodzi o rozdzielczo??ci, ja jak zazwyczaj ustawie 672px, teraz zaznacz crop i kliknij na Auto Crop, u mnie rozdzielczo??�? wygl�?da teraz tak 672x368

 

Dobra, zapisz teraz klikaj�?c na save ;)

 

Audio nie musz wyci�?ga�? poniewa?? dgindex za ciebie to zrobi?? w polu audio wybiez plik audio, teraz wszystko tak samo jak w poprzednim poradniku wybierz w polu encoder settings XviD Scratchpad albo x264 Scratchpad

 

Spoiler

 

XviD jest bardziej popularny lecz oferuje gorsz�? jako??�? od x264 kt??ry jest mniej popularny lecz przy podobnej wadze jako??�? jest lepsza. Ja polecam tworzy�? w x264 ale to ju?? zale??y od ciebie :)

 

Je??eli chcz u??y�? kodeka x264 to wybierz x264 *scratchpad* a je??eli XviD to XviD *scratchpad*. Format file wybierasz w zale??ono??ci od u??ytego kodeka je??eli jest to XviD to b�?dzie avi je??eli x264 to mkv. Je??eli wybra??e?? ju?? kodek to przejd?? do menu Tools a z niego wybierz Bitrate Calculator, tak to wygl�?da

 

rmnuR4F.png

 

W polu Video wybierz kodek kt??ry przed chwil�? wybiera??e??, a Complexity przesu?? do samego ko??ca do High. W Audio&Extra wybierz plik audio, kiedy audio si�? za??aduje zmie?? Type na mp3*

 

*Kiedy stosujemy audio mp3 a kiedy AC3?

Dla ma??ych plik??w ~1gb najlepiej stosowa�? mp3, dla plik??w powy??ej 1 gb ju?? lepiej stosowa�? AC3

Przejd?? do Calculate By i zaznacz Video Bitrate, dla XviD dla plik??w ~700 mb najlepiej ustawi�? bitrate 650-700 dla wi�?kszych plik??w gdy stosujemy AC3, bitrate lepiej ustawi�? na poziomie 1000-1200. Dla x264 bitrate oscyluje w granicach 600-650 kbit/s. Kiedy ju?? ustawi??e?? bitrate kliknij Apply. W g??ownym oknie w prawym dolnym rogu masz AutoEncode kliknij, wyskoczy ci takie okno

 

MOBHVz7.png

 

 

1 - Tutaj wybierz format, jak wspomina??em wcze??niej dla x264 wybierasz mkv a dla XviD wybierasz avi

2- Zaznacz No Target Size, program pobierze ustawienia kt??re ustawi??e?? w Bitrate Calculator

 

Kliknij na Queue i czekaj a?? program zako??czy prac�?.

 

To na tyle, ko??c??wka poradnika zosta??a zapo??yczona z poprzedniej cz�???ci poniewa?? nic si�? nie zmienia. To na tyle jak masz jakie?? pytanie pisz a na 100% odpowiem ;)

 

Zostanie te?? stworzony poradnik video jak kto?? nie lubi czyta�? ;) do pierwszej cz�???ci te??.

 

 

Poradnik stworzony dla uploaduj.com zabraniam kopiowania i udost�?pniania go na innych forach. Wszystkie prawa nale??�? do mnie.


 • 5


#25626 [P???? ??artem, p???? serio] Jak wyt??umaczy�? si�? przed Skarb??wk�? z zarobion...

Napisane przez Karczu w 09 października 2013 - 00:52

Szperaj�?c po necie trafi??em na pewnym forum na link do innego forum, gdzie w bardzo fajny spos??b przedstawiono jak wyt??umaczy�? si�? US z posiadania pieni�?dzy, gdy zaczyna on za du??o w�?szy�? ;) (co swoj�? drog�? jest pogwa??ceniem wszelkich praw cz??owieka, aby pa??stwo kontrolowa??o zarobki ka??dego, kaza??o si�? z nich spowiada�? itd...)
 

C????, w ka??dym b�?d?? razie zapraszam do kr??tkiej lektury :)

 

Koniec roku tu??, tu??... Ju?? wkr??tce zaczniesz si�? poci�? jak wyt??umaczy�?  Urz�?dowi Skarbowemu sk�?d osoba zarabiaj�?ca najni??sz�? krajow�? mia??a m.in. na najnowsze BMW. Nic si�? nie martw, mo??esz spa�? spokojnie, Joe Monster Ci doradzi!


Jedna kobieta udowadnia??a przed Urz�?dem Skarbowym sk�?d wzi�???a pieni�?dze  na remont mieszkania... Bylo tak, ??e wyst�?pi??a o zwrot podatku. Wezwano j�? i zadano pytanie:
- Sk�?d przy pani zarobkach mia??a pani pieni�?dze na remont w wykazanej  skali?
Ona na to:
- A prosz�? pana - to WY udowodnijcie mi, ??e mam je nielegalnie a nie JA mam udowadnia�?, ??e uczciwie zarobi??am.
Urz�?das zbarania??.
- B�?dzie pani mia??a k??opoty, to PANI ma udowodni�?, ??e NIE JEST pani garbata i nie jest pani wielb??�?dem - czyli sk�?d pani mia??a pieni�?dze?
Posz??a do adwokata - ten poradzi?? jej spos??b i zrobi??a tak:
Zg??osi??a si�? do Urz�?du Skarbowego ponownie i napisa??a o??wiadczenie, iz pieniadze zarobi??a z czystej prostytucji. Alfonsa nie mia??a, kasa od klienta sz??a wprost do kieszeni - okre??li??a na pi??mie dok??adnie ile razy  si�? puscila, jaka byla stawka za numerek i ??adnie jej wysz??a brakuj�?ca do wykazania kwota.

 

Urz�?dnik po raz wt??ry zbarania?? ale NIC nie m??g?? zrobi�? bowiem:

1. Czerpanie korzy??ci z prostytucji przez osob�? trzeci�? jest zakazane (nierz�?d), za?? prostytucja jako taka w ramach dw??ch os??b - jest legalna i nie ma podstawy prawnej by jej zakaza�?.

2. Podatku od prostytucji si�? nie p??aci, poniewa?? w roli alfonsa wystepowa?? by urz�?d skarbowy a co za tym idzie - pa??stwo. A to jest zakazane przez Kodeks Karny, wi�?c prostytutka chc�?c p??aci�? podatek od  swej dzia??alno??ci - z??ama??aby prawo

 

Oto metoda!

Ale jest jeszcze jedna metoda wykazania przed urz�?dem skarbowym sk�?d mia??o si�? kas�?.

Nale??y napisa�? o??wiadczenie, ??e pieni�?dze zarobi??o si�? z przydro??nej sprzeda??y runa le??nego - jagody, bor??wki lub maliny. Wedle ustawy podatkowej - zbi??r i sprzeda?? runa le??nego jest nieopodatkowany, zatem  nie ma podstawy prawnej by p??aci�? pa??stwu haracz. Udowodnienie za??, ??e ktos nie zarobi?? jakiej?? kwoty na przydro??nej sprzeda??y runa le??nego  jest niemo??liwe bowiem nie ma sposobu by wykaza�? ile runa mo??na zebra�?.

A je??li nawet by??by - i tak nikt nie udowodni zbieraczowi, ??e nie sprzeda?? tego za jakie?? du??e pieni�?dze - bowiem ceny dyktuje rynek i nie ma mo??liwosci wykazania, ??e kilograma jag??d nie sprzeda?? za tysi�?c zlotych...

 


 • 5


#23317 Premium na 7 dni za darmo (15GB na dzie??)

Napisane przez logowolf w 02 sierpnia 2013 - 14:38

Przedstawiam poradnik jak uzyska�? konto premium na 7 dni na serwis r a p i d e o, z konta mo??na pobra�? 15GB / dziennie.


Serwis umo??liwia pobieranie m.in. z takich serwis??w jak: catshare,
egofiles, turbobit, hotfile, netload, rapidgator, bitshare i wiele
innych.

1. Wchodzimy na stron�?:

 

 

komputerswiat.pl
 

2. Odnajdujemy tego newsa:

92465066101339096610.jpg

 

. Post�?pujemy zgodnie z instrukcjami w newsie.


4. Kod mo??na wykorzysta�? do 12.08.2013r.


5. Na jednym koncie mo??na u??y�? tylko 1 kodu, inaczej konto zostanie zablokowane.

 

Nie jestem autorem tego postanowi??em to dodac zeby inni mogli skorzysta�?

 

gdy w danym dniu nie wykorzystamy tych 15 gb to reszta przechodzi na nast�?pny dzien ,maksymalnie na koncie moze sie  uzbierac 25 gb

 

Wszystko dzia??a sprawdzane/przetestowane


 • 5


#22051 Podejrzyj, czego w??a??nie szukaj�? internauci z ca??ego ??wiata - Google Tren...

Napisane przez ulung w 17 czerwca 2013 - 13:45

Google postanowi??o si�? podzieli�? interesuj�?cymi informacjami dotycz�?cymi aktualnych trend??w w wyszukiwaniu. Zobacz, co w??a??nie nurtuje internaut??w.

W ramach us??ugi Trendy Google wyszukiwarkowy gigant uruchomi?? mo??liwo??�? przegl�?dania, jakie zapytania s�? aktualnie najcz�???ciej wpisywane do witryny. Daje to ciekawy przegl�?d temat??w, kt??re podzielone s�? na r????ne terytoria.


Najpopularniejsze wpisywane aktualnie zapytania dla Google'a


Google zwraca uwag�? na Trendy

Do dyspozycji internaut??w jest globalna "mapa" w r????nych kolorach, a tak??e funkcja wybrania tylko niekt??rych pa??stw (m.in. Wielka Brytania, Stany Zjednoczone, Japonia czy Tajwan). Warto zauwa??y�?, ??e nie s�? to przypadkowe zapytania wpisywane przez internaut??w, a jedynie te cz�?sto powtarzane - nie spotkamy si�? wi�?c z liter??wkami czy ma??o popularnymi has??ami.

Ca??o??�? traktowa�? trzeba oczywi??cie jako ciekawostk�?, je??li jednak skupimy prezentowane wyniki tylko na jednym terytorium, rozwi�?zanie mo??e podsun�?�? wiele interesuj�?cych informacji na temat aktualnych wydarze?? np. po drugiej stronie globu.

Niekt??rzy internauci widz�? w nowej us??udze Google'a po prostu ciekawy wygaszacz, kt??ry bez problemu mo??na ustawi�? w popularnych systemach operacyjnych. Rozwi�?zanie mo??na za darmo przetestowa�? na stronie Google'a. Je??li wyszukiwarkowy koncern chcia?? zwr??ci�? uwag�? na swoj�? us??ug�? Trendy, to bez w�?tpienia mu si�? uda??o.


Link do us??ugi: http://www.google.co...l=5&pn=p1&hl=pl - na dole mo??na wybra�? kraj ale niestety Polski i Francji jeszcze nie ma.


??r??d??o: http://di.com.pl/new...rian_Nowak.html
 • 5


#21671 Dziennik Uploadera - Frix

Napisane przez Frix93 w 05 czerwca 2013 - 08:44

Tak jak obieca??em zak??adam pierwszy temat w tym dziale :) Mam nadziej�?, ??e zostan�? przyj�?ty do??�? mi??o :D Wi�?c zr??bmy tak na koniec tygodnia b�?de publikowa?? tutaj swoje zarobki og??lne z Uploadu. Jak by kto?? nie wiedzia?? zarabiam tylko PPD i PPS. W  tym tygodniu mam zamiar ruszyc troch�? z zagranic�? zobaczymy jak to wyjdzie :)

 

 

Start

 

By??o to oko??o Czerwca 2010 roku jak pierwszy raz rozpocz�???em przygod�? z Uploadem. Zarobki na pocz�?tku nie by??y interesuj�?ce ale po pewnym czasie doszed??em do wprawy. Ka??dy zapewne pami�?ta pi�?kne czasy Wupload oraz Filesonic :) Przez wakacje zarobi??em oko??o 5000z?? oczywi??cie z pomoc�? koleg??w, kt??rzy mnie naprowadzili co i jak robi�? :)

Pami�?tam, ??e na koniec wakacji kupi??em sobie nowy komputer, z kt??rego by??em bardzo zadowolony.

 

Sytuacja na rynku strasznie si�? zmieni??a jak r??wnie?? kwoty, kt??re si�? zarabia. 

 

noutilus - odpowiadaj�?c na twoje pytanie to dopiero si�? wdra??am. Dzisiaj doda??em troch�? na TP i Ci powiem, ??e jak na tak�? ma??�? liczb�? plik??w to nie jest tragiczne :) Jedyne czego mi potrzeba to teraz lepszego trackera do pobierania nowo??ci :) 


 • 5


#19102 Dokument o tw??rcach ThePirateBay

Napisane przez Gość w 24 lutego 2013 - 18:41


 • 5


#17602 Zarabianie na PPV - dobre na ShareBay

Napisane przez ulung w 10 stycznia 2013 - 16:28

Coraz cz�???ciej spotykamy sie z sytuacja kiedy widowiska sportowe emituje si�? w systemie Pay-Per-View. Jets na to bardzo duzy popyt wiec bardzo duzo mozna zarobi�? zwlaszcza dzieki funkcji Add Video na ShareBay.

Oczywiscie nasze "transmisje live" b�?d�? fake.


 Co warto "transmitowa�?"? 
Wszystko co transmitowane jest w PPV lub na kana??ach sportowych nieog??lnodost�?pnych.

- Gale KSW - w tym roku maj�? by�? 4 z czego 2 w PPV; KSW zawsze ogl�?da kilka mln ludzi, ostatnio pakiety PPV wykupi??o prawie 100K ludzi - na tym na pewno zarobimy

- Gale bokserskie - cz�?sto s�? w PPV, nied??ugo zbli??a sie gala Go??ota vs Saleta w PPV (2 po??owa lutego)

- Gale UFC - najlepsza organizacja MMA ??wiata, main eventy zawsze s�? w PPV - tutaj warto nastawi�? sie na rynek zagraniczny, na Polakach mo??na zarobi�? przy okazji (UFC jest transmitowane bez PPV na Orange Sport kt??ry nie ka??dy ma)

- Wszelkie inne eventy, niedawno by?? np. mecz pi??karski reprezentacji Polski w PPV


 Jak to zrobi�?? 
1. Wchodzimy na YouTube, otwieramy dowolny filmik, kopiujemy do niego link

2. Logujemy si�? na ShareBay i dodajemy ten filmik (Add -> Video) nadaj�?c dobr�? nazwe np:

KSW22 online stream - darmowa transmisja na ??ywo z KSW22!


3. Teraz mamy dwa wyj??cia:

A ) rezerwojemy sobie jakis dobry alias np. KSW22stream.tk i przekierowujemy go na nasz link do ShareBay

B ) zak??adamy bloga/strone po??wi�?c�? temu wydarzeniu. Tam dodajemy wszelkie informacje o wydarzeniu i najwa??niejsze: szukamy w Googlach jakis ladny obrazek playera video i wklejamy na blogu. Playera oczywiscie linkujemy do Sharebay tak by po kliknieciu na PLAY przenios??o do naszego linka. Z tego co wiem to na ShareBay bedzie mozliwo??�? kodu embed do filmik??w wi�?c w przysz??o??ci szukanie obrazka i linkowanie nie bedzie konieczne i bedzie gotowy kod z playerem do wstawienia.

4. Promujemy. Takie wydarzenia s�? zawsze g??o??ne, jest wiele portali tematycznych i filmik??w na YT dotycz�?cych takich wydarzen. Na forach te?? jest mn??stwo dyskusji o tym jakie PPV jest zle. Wystarczy w kazdym z takich miejsc zostawiac nasz link z informacj�?, ??e bedzie darmowa transmisja, mo??na tez doda�? ??e b�?dzie w HD etc. Reklamowanie sie jest bardzo ??atwe ze wzgl�?du na olbrzymi�? ilo??�? mo??liwo??ci..

5. Profit! Im bli??ej do gali a zw??aszcza walki wieczoru to tym wi�?cej $ na naszym koncie.


 Informacja 
Zezwalam rozpowszechniania tego poradnika ze swoim reflinkiem na inne fora ale prosze wowczas poda�? jego ??r??d??o lub/i autora.
 • 5


#16486 Bardzo prosty spos??b na szukanie niszy!

Napisane przez ulung w 04 grudnia 2012 - 22:19

1. Wchodzimy na Google i spisujemy:

site:sharecash.org/download.php?file

lub

site:fileice.net/download.php?file=


2. Po lewej stronie klikamy na "Wi�?cej narz�?dzi" i nast�?pnie na "Ostatni tydzie??" lub "Ostatni miesi�?c":

Dołączona grafika


3. W ten spos??b otrzymali??my du??o popularnych nisz co wida�? na screenie poni??ej:

Dołączona grafika


To samo mo??emy zrobi�? u??ywaj�?c CF/FC, wystarczy wpisa�? w Google:

site:http://cashfile.org/download?file=

site:http://firecash.org/download/


Poradnik znaleziony na zagranicznym forum przet??umaczony przez eltoroloco.
 • 5


#11770 Przyk??adowy Fake Crack Program

Napisane przez xpown w 26 czerwca 2012 - 22:32

1. Nazwa programu : Diablo III Crack for BT.NET Version: 2.1.1
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Dołączona grafika
2. Przeznaczenie : Ka??dy serwis zarobkowy. Od Ciebie zale??y jak go wykorzystasz :)
3. Opis : ni??ej
4. Link do pobrania :
Ca??y folder z projektem CLICK
Przyk??adowy fake program: CLICK - mile widziane pobrania "update" w podzi�?kowaniu za darmowego "fejka" :)

Wymagania: Microsoft Visual Studio 2010 - mo??na za darmo ??ci�?gn�?�? ze strony Microsoftu.
U??ytkownik ??ci�?ga danego "cracka" w??�?cza i podczas pr??by wyskakuje okienko updatu. Po klikni�?ciu ok wszystko ??adnie si�? updatuje, lecz nast�?puje b??�?d i?? program nie znalaz?? pliku launcher.exe na serwerze FTP. Dlatego musimy klikn�?�? OK aby ??ci�?gn�?�? go manualnie. Po klikni�?ciu w przycisk OK przenosi nas na stron�? typu cb/fc/sc czy inne tego typu. Je??eli anuluje kt??re?? okienko z updatem program automatycznie si�? zamyka. :)

Program jest napisany w j�?zyku Visual Basic.
W kodzie zamieszczone s�? komentarze po POLSKU tak??e ??adnych problem??w ze zmian�? tre??ci programu na inne powinno nie by�?.
 • 5


#10840 Poradnik, jak zak??ada�? konta YouTube BEZ WERYFIKACJI

Napisane przez Sakujun w 05 czerwca 2012 - 16:30

W zwi�?zku z tym, ??e wiele os??b ma problem z za??o??eniem kont Youtube ZWERYFIKOWANYCH (jak wszyscy wiemy, potrzeba do tego kilka numer??w telefon??w, przy wi�?kszej ilo??ci), przedstawie wam spos??b, jak unikn�?�? weryfikacji. Nie jest to spos??b nowy, u??ywany najcz�???ciej w botach/kreatorach kont. Konta za??o??one tym sposobem po pewnym czasie mog�? pa??�?, jaka jest tego przyczyna ? A wi�?c, starajcie si�? dobiera�? oryginalne skrzynki email (adresy). Wi�?kszo??�? ludzi zak??ada na stronach typu "KOSZMAIL", np. www.poczter.eu - konta na takich skrzynkach padn�? w ten sam dzie??, albo w kr??tkim czasie po za??o??eniu. Teraz do rzeczy :

1. Zak??adacie konto email, na wp.pl / o2.pl itp.
2. Wchodzicie na : https://accounts.goo...t_all_tl&sacu=1

3. Wybieracie opcje numer dwa, tj. "Nie u??ywam podanych tu us??ug."
4. Wype??niacie pola - podajecie sw??j email za??o??ony na wp.pl itp. nast�?pnie has??o jakie chcecie mie�? do konta Google i przepisujecie Captche i zatwierdzacie. Na nast�?pnej stronie klikacie "kontynuuj".
5. Teraz wchodzicie na sw??j mail za??o??ony na wp.pl itp. i potwierdzacie link, kt??ry przyjdzie do was w mailu.
6. Po potwierdzeniu, wchodzicie na youtube.com i logujecie si�? na konto. Podajecie sw??j adres email (ten z wp.pl itp.) i podajecie has??o, kt??re u??yli??cie przy rejestracji konta w Adwords.
7. Macie konto Youtube, teraz trzeba utworzy�? kana??/channel - Klikacie u g??ry po prawej stronie na "upload/wrzu�?" i wpisujecie jak�? chcecie mie�? nazw�? kana??u. Nast�?pnie zatwierdzacie i macie gotowe konto YOUTUBE.

Proste ?
Je??eli kto?? b�?dzie mia?? problem, to pisa�? w temacie. Plusy mile widziane :).
 • 5


Potrzebna Ci naprawdę dobra sieć afiliacyjna do monetyzowania ruchu bądź pozyskiwania klientów? Na Lead.Network znajdziesz tylko najlepsze programy partnerskie z sieci!
A może chciałbyś uruchomić płatności sms premium na swojej stronie internetowej? Do obsługi płatności sms premium rate, jedynym słusznym wyborem jest HotPay.pl!
Filmy online za darmo na Zalukaj? Oczywiście, że tak. Dowiedz się więcej o filmach online na Film Online CDA. Tylko najnowsze premiery filmowe.