Jump to content

Zmień kolory
Primary: Sky Slate Blackcurrant Watermelon Strawberry Orange Banana Apple Emerald Chocolate Marble
Secondary: Sky Slate Blackcurrant Watermelon Strawberry Orange Banana Apple Emerald Chocolate Marble
Pattern: Blank Waves Squares Notes Sharp Wood Rockface Leather Honey Vertical Triangles
Welcome to Uploaduj.com - Forum Zarabianie przez Internet - Zarabianie na Uploadzie / Uploadingu
Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to create topics, post replies to existing threads, give reputation to your fellow members, get your own private messenger, post status updates, manage your profile and so much more. This message will be removed once you have signed in.
Login to Account Create an Account

Nawet 10 PLN za pobranie jednego pliku w Polsce? Sprawdź narzędzia w Lead.Network

Sieć afiliacyjna System płatności online


Możesz nas wesprzeć!


Help Topic: Tematy i fora


Przegl?danie strony g????wnej

 

Gdy odwiedzasz forum, prezentowana jest lista kategorii i for??w.


Forum jest podzielone na kategorie. Klikaj?c w przycisk "-" znajduj?cy si? po prawej stronie nazwy kategorii mo??emy ukry? jej zawarto???, a klikaj?c w przycisk "+" ponownie ods??oni?.

Gdy przegl?dasz fora, obok nich wy??wietlane s? ikony oznaczaj?ce status forum oraz to czy znajduj? si? w nim nieprzeczytane posty.

Wskazuje, ??e forum lub jedno z jego subfor??w zawiera nieprzeczytane posty.
Wskazuje, ??e wszystkie posty w tym forum i jego subforach zosta??y przeczytane.
Forum przekierowuj?ce, po wej??ciu zostaniesz przekierowany w inne miejsce.


Lista temat??w
Ka??de forum zawiera list? temat??w. Podobnie jak w przypadku for??w, tak??e tematy s? specjalnie oznakowane poprzez odpowiednie ikony:
Zwyk??y temat z nieprzeczytanymi postami.
Temat z twoimi odpowiedziami, brak nowych post??w od ostatniego wy??wietlenia.
Oznacza, ??e odpowiedzia??e?? w tym temacie i istniej? nowe odpowiedzi.

 

Specjalne rodzaje temat??w
Ta ikona oznacza "Og??oszenie" - Og??oszenia nie s? zwyk??ymi tematami, poniewa?? u??ytkownicy nie mog? w nich odpowiada?. S? to zwykle wa??ne wiadomo??ci lub informacje, kt??re powinny by? przeczytane.

Ta ikona oznacza gor?cy temat z wieloma odpowiedziami.

Temat, kt??ry zosta?? przeniesiony do innego forum.
Oznacza temat, kt??ry zosta?? zamkni?ty.

Aby doda? nowy temat, kliknij przycisk Napisz nowy temat". Mo??e on nie by? dost?pny we wszystkich forach. W dzia??ach, w kt??rych nie masz uprawnie?? do tworzenia nowych temat??w zobaczysz komunikat "Nie mo??esz napisa? tematu".

Aby wy??wietli? dowolny temat, kliknij na jego tytule.

Opcje sortowania
Aby dostosowa? opcje wy??wietlania temat??w, mo??esz u??y? opcji sortowania znajduj?cych si? na g??rze forum.


  • Wy??wietl - pozwala na ograniczenie wy??wietlania temat??w do wybranych kryteri??w, takich jak tematy z ankiet? czy z twoimi odpowiedziami.
  • sortuj wed??ug - pozwala na zmian? kolejno??ci wy??wietlanych temat??w. Domy??lnie tematy z najnowszymi odpowiedziami znajduj? si? na szczycie listy. Jednak mo??esz wy??wietli? je w innym porz?dku, np. alfabetycznie lub po ilo??ci odpowiedzi.
  • w porz?dku - pozwala ustali? kierunek kryterium u??ytego powy??ej. Na przyk??ad, je??li ustawisz "sortuj wed??ug" jako "odpowiedzi", filtr "rosn?cym" wy??wietli tematy bez odpowiedzi jako pierwsze. Z kolei "malej?cym" spowoduje wy??wietlenie temat??w z najwi?ksz? liczb? odpowiedzi na szczycie listy.
  • od - pozwala na zaw???enie listy temat??w do tych napisanych w zdefiniowanym przedziale czasowym.


Mo??e si? zdarzy?, ??e forum b?dzie zawiera??o wi?cej ni?? jedn? stron? temat??w. Zobaczysz wtedy "(X stron)" pod list? temat??w wraz z przyciskami pozwalaj?cymi na nawigacj? mi?dzy stronami. U??yj tych przycisk??w w celu wy??wietlenia temat??w z innych stron.


Wy??wietlanie post??w
 

Z boku ka??dego postu znajduje si? informacja o u??ytkowniku. 

Aby zobaczy? informacje o u??ytkowniku, najed?? myszk? na jego nazw?. Zostanie wy??wietlona karta profilu, pokazuj?ca r????ne informacje bez potrzeby opuszczania tematu. Mo??na z niej szybko wys??a? wiadomo??? do u??ytkownika. Je??li chcesz wy??wietli? pe??n? stron? profilu, kliknij na nazw? u??ytkownika.

W karcie u??ytkownika mo??esz r??wnie?? klikn?? na kilka opcji, aby wy??wietli? zawarto??? u??ytkownika. 


Poni??ej znajduje si? wi?cej przycisk??w: ikona dodaje u??ytkownika do znajomych,   pozwala przeczyta? jego blog, a   przenosi do jego galerii.Pod nazw? u??ytkownika znajdziesz jego zdj?cie, tytu?? oraz ikon? grupy.


Reputacja
Je??li reputacja zosta??a w???czona przez administratora, zobaczysz jej opcje w rogu pod ka??dym postem. B?dzie widoczna ikona reprezentuj?ca poziom reputacji, kt??ry ustanowili dla postu inni u??ytkownicy. Aby przydzieli? pozytywny punkt reputacji, kliknij ikon? . Je??eli natomiast chcesz negatywnie oceni? dany post, kliknij ikon? . Na niekt??rych forach mo??esz zobaczy? przycisk do "polubienia" zawarto??ci, taki jak ten: Je??li to zrobisz, zostanie pokazane, ??e "lubisz" ten post.  Mo??esz przydziela? jedynie pozytywne lub negatywne punkty. Post??w niekt??rych u??ytkownik??w mo??esz nie by? w og??le w stanie ocenia?.

Odpowiadanie
Aby doda? swoj? odpowied?? w temacie, przewi?? stron? do do??u i zacznij pisa? w okienku. 

Aby zacytowa? inny post, mo??esz albo u??y? przycisku "Odpowiedz" znajduj?cego si? pod nim, albo u??y? opcji cytowania. Cytowanie jest przydatne, gdy chcesz odwo??a? si? do wi?cej ni?? jednej wypowiedzi w swoim po??cie. Kliknij w przycisk "Cytuj" znajduj?cy si? pod postami, kt??re chcesz zacytowa?. Zauwa??, ??e zmieni? one sw??j kolor. Na dole strony zostanie wy??wietlone okno z ca??kowit? liczb? zacytowanych post??w. Mo??esz cytowa? z r????nych stron tematu, a nawet z r????nych temat??w. Gdy jeste?? gotowy odpowiedzie? na cytowane posty, kliknij przycisk "Odpowiedz na X cytowanych post??w".


Opcje odpowiadania
W swoich postach, obok przycisk??w odpowiedzi i cytowania mo??esz tak??e zobaczy? przyciski " Edytuj" i " Usu??". Je??li zajdzie taka potrzeba, mo??esz edytowa? lub usuwa? w??asne posty. Zauwa??, ??e opcje te mog? nie by? dost?pne po up??yni?ciu zdefiniowanego przez administratora czasu.


Udost?pnianie temat??w
Na dole ka??dego tematu znajduj? si? przyciski "Udost?pnij ten temat" z odno??nikami, dzi?ki kt??rym mo??esz wys??a? temat przez e-mail, udost?pni? go na Twitterze oraz Facebooku, wydrukowa? lub pobra? i zapisa?. Pop rostu kliknij wybrany odno??nik i post?puj zgodnie z instrukcjami na ekranie.

Ankiety
Niekt??re tematy mog? zawiera? ankiety. Je??li mo??esz g??osowa? w niej, zobaczysz pytania wraz z opcjami g??osowania. Po wybraniu odpowiedzi, naci??nij G??osuj!, aby odda? sw??j g??os. Po wykonaniu tej czynno??ci zobaczysz wyniki ankiety oraz ikon? przy opcji, na kt??r? g??osowa??e??.

W zale??no??ci od ustawie?? administratora, mo??esz mie? prawo do zmiany swojego g??osu. Zobaczysz wtedy Usu?? m??j g??os. Aby zmieni? sw??j wyb??r, naci??nij ten przycisk i zag??osuj ponownie.

Aby zobaczy? wyniki ankiety bez oddania g??osu, naci??nij Poka?? wyniki. Je??li ankieta jest publiczna, mo??esz zobaczy? kto g??osowa?? na jak? opcj? klikaj?c odno??nik "Zobacz" znajduj?cy si? przy odpowiedziach.

Powiadomienia
Mo??esz subskrybowa? swoje ulubione fora lub tematy. Zostaniesz wtedy powiadomiony o nowych tematach lub odpowiedziach.

Aby subskrybowa? temat lub forum, wy??wietl je i naci??nij przycisk . Zostaniesz wtedy zapytany jak cz?sto chcesz by? powiadamiany. Obok przycisku wy??wietlana jest liczba os??b ??ledz?cych temat.

Istnieje kilka typ??w powiadomie??. Zostaniesz poproszony o wyb??r jednej z nich:

  • Natychmiastowo: Zostaniesz powiadomiony natychmiast po dodaniu odpowiedzi, u??ywaj?c metody okre??lonej w ustawieniach.
  • Tylko, gdy jestem online: Powiadomienie zostanie wys??ane tylko gdy nie jeste?? aktywny na forum.
  • Dziennie: Ta opcja spowoduje wysy??anie dziennego raportu wszystkich nowych odpowiedzi i temat??w z tego dnia.
  • Tygodniowo: Ta opcja spowoduje wys??anie tygodniowego raportu wszystkich nowych odpowiedzi i temat??w z tego tygodnia.


Je??eli chcesz automatycznie doda? ka??dy temat, w kt??rym odpowiadasz, do listy obserwowanych, przejd?? do swojego panelu kontrolnego i zaznacz opcj? "??led?? ka??dy temat z moimi odpowiedziami".

Mo??esz usun?? dowoln? subskrypcj? w swoich ustawieniach lub przechodz?c do obserwowanej zawarto??ci i klikaj?c przycisk "Icon Przesta?? obserwowa?".


Potrzebna Ci naprawdę dobra sieć afiliacyjna do monetyzowania ruchu bądź pozyskiwania klientów? Na Lead.Network znajdziesz tylko najlepsze programy partnerskie z sieci!
A może chciałbyś uruchomić płatności sms premium na swojej stronie internetowej? Do obsługi płatności sms premium rate, jedynym słusznym wyborem jest HotPay.pl!
Filmy online za darmo na Zalukaj? Oczywiście, że tak. Dowiedz się więcej o filmach online na Film Online CDA. Tylko najnowsze premiery filmowe.